Kartläggning fokusområden 2016

advertisement
LOKSAM - kartläggning av fokusområden inför 2016 Krokom
LOKSAM gruppen i Krokom
Arbetsförmedling
Nationella prioriteringar
Försäkringskassa
Ohälsotalet
Kommun
Stärka förmågan till
egenförsörjning
Kommunen som
arbetsgivare för nyanlända
inom bristyrken
Praktikplatser i kommunens
regi.
Integration av nyanlända.
Region JH
Ohälsotalet
Psykisk ohälsa
Det höga
sjukskrivningstalet/ohälsan i
Krokom
Psykisk ohälsa och för
kvinnor
Ungdomar med
aktivitetsersättning
Ungdomar och nyanlända
Personer med psykisk ohälsa
Hushåll med långvarigt
bidragsberoende
Det höga
sjukskrivningstalet/ohälsan i
Krokom
Säkerhetsställa arenor för
lågtröskelverksamhet
Tidig kontakt med
arbetsgivare och vården
Bredda STR (samordnad tidig
rehab.)
Säkerhetsställa arenor i
Krokom för arbetsträning,
praktik,
lågtröskelverksamhet
Återbruk på flera orter
”Kom i jobb” implementeras
Utveckla familjecentralen
Personer med
funktionsnedsättning som
medför nedsatt
arbetsförmåga och/eller
historik av ohälsa
Nyanlända
Ungdomsarbetslöshet
Långtidsarbetslösa
Organisationens
prioriteringar
Egna iakttagelser
Datum 2016-02-09
Samma som de nationella
Säkerhetsställa arenor i
Krokom för arbetsträning,
praktik mm
Utveckla socialt företagande
Lågtröskelarenor
Sammanställt av parterna
Utbildning av outbildad
personal
Psykisk ohälsa
Integration
Prioritera de projekt som
pågår.
Download