VAD vill vi uppnå? Vi ser ett behov av att utmana varje individ på

1 (2)
Barn- och utbildningsförvaltningen
Silverdalen skola
KVALITETSMÅL
2015
MÅL: Ökad måluppfyllelse samt att varje individ känner sig sedd och respekterad.
VAD vill vi uppnå?
Vi ser ett behov av att utmana varje individ på deras nivå för att öka måluppfyllelsen. Ett led i
att få ökad måluppfyllelse är även att vi måste arbeta ännu mer med att varje elev känner sig
trygg och sedd i skolan.
VARFÖR detta mål?
Lgr11: Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växande glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.
Vision och målbild: Varje individ är stolt över sig själv, har tilltro till sin förmåga, fungerar väl
tillsamman med andra och har framtidsdrömmar om framtiden.
HUR ska vi arbeta för att nå målet?
Kompetensutvecklingsinsats kring nyanländas lärande:
- Skapa större förståelse och mer kunskap kring hur arbetet med de nyanlända eleverna kan bedrivas i alla ämnen.
Kartläggning av nyanlända elever:
- Implementera kartläggningsmaterial för nyanlända elever för att få bra förutsättningar att möta eleverna där de befinner sig samt möjlighet till bra överlämningar
mellan grupper och klasser.
- Modersmålspedagogerna ser vi som en viktig del i kartläggningen.
Faddrar
-
Vi ser att våra nyanlända elever har svårt att komma in i klasserna, det skapas lätt
konflikter, framför allt under raster. Vi tänker att ett faddersystem kanske kan underlätta för de nyanlända eleverna att komma in på ett bättre sätt. Faddern kan på
ett bra sätt förklara de oskrivna reglerna och förhoppningsvis får vi en ökad förståelse mellan eleverna.
2 (2)
Barn- och utbildningsförvaltningen
Silverdalen skola
Tydlighet
-
KVALITETSMÅL
2015
Förtydliga för eleverna vad de förväntas kunna i de olika ämnena, inte bara göra.
I gamla nationella prov ser vi att eleverna brister i analysförmågan. Därför försöker
vi lägga mer fokus på analysförmågan i alla ämnen.
NTA
-
När eleverna får använda många sinnen för att ta in sin kunskap tror vi att lusten att
lära och att nivån på kunskap ökar. Därav kommer pedagogerna åka iväg på NTAkurser under vt15 för att vi sedan ska komma igång att arbeta efter kompetens.
-
Vi upplever att det är relativt många barn som har svårt att komma in i en lek samt
hur man gör när man leker. Vi tror att våra barn behöver ha guider i leken för att
minska konflikterna som uppstår.
Lek
Tecken som stöd
- Att utveckla arbetet med tecken som stöd kan vara till gagn för både elever med
hörselnedsättning och även för de elever som är nyanlända och inte lärt sig det
svenska språket.
- Fortbildning kring tecken som stöd genom ett nyinköpt material.
Elevhälsan:
- Genom att ta upp ett fåtal elever på elevhälsamöten ser vi att vi kan arbeta mer på
djupet.
- Specialpedagog är med när den aktuella elevlistan tas upp på arbetslagsträffar för
att få en annan dimension i diskussionerna på både individ- och gruppnivå.
HUR ska vi se om vi nått målet?
Utvärdering kommer att ske genom att följa upp måluppfyllelsen i varje årskurs samt kunskapsprofilen i InfoMentor vid terminsslut och läsårsslut.
Vi kommer även att ha intervjuer med eleverna för att få vetskap om att varje individ känner sig
sedd och respekterad.
Vi upprättar ett eget dokument där vi skriver utvärdering av prioriterade mål. När vi jobbar med
utvärdering av prioriterade mål analyserar vi även våra lektioner vad vi har gjort bra, mindre bra
och vad vi har lärt oss av vår undervisning. Tittar på vår undervisning med kritiska ögon. Det
här kommer vi att göra var fjärde vecka under ALM-tid.