Inbjudan Nyanla_nda barn i fo_rskolan va_ren 2016

INBJUDAN
Nyanlända barn i förskolan
Region Jämtland Härjedalen bjuder i samverkan med
Nationellt centrum för svenska som andra språk (NC) in till en
dialogisk dag med fokus på nyanlända barns språk- och
lärandevillkor samt socialisation i förskolan.
Målgrupp: Förskolans och förskoleklassens ledning samt
pedagoger och övrig personal inom förskolan och
förskoleklass.
Bakgrund
1
Antalet nyanlända barn i förskolan och i förskoleklassen ökar
kraftigt och nästan vart fjärde barn använder dagligen fler än
ett språk. Gruppen flerspråkiga barn 2 är heterogen, en del är
födda i Sverige och andra är födda utomlands och flyr/flyttar
till Sverige under förskoleåren.
Denna situation medför ökat behov av hög kompetens om
flerspråkiga barns språk- och lärandevillkor både vad gäller
organisation och verksamhet.
För en likvärdig skola är kompetensen om bland annat
andraspråksutveckling och flerspråkighet samt förståelse för
vad det kan innebära att socialiseras i ett sammanhang för att
sedan inkluderas i ett nytt sociokulturellt sammanhang i ett
annat land mycket viktig.
Barn leker, samspelar, kommunicerar och lär på olika sätt
redan från ett års ålder beroende på den gemenskap de varit
en del av och i förskolans uppdrag ingår att ha kunskap om
och utgå från barnens kulturella och språkliga erfarenhet.
För barnens och vårdnadshavares möjligheter till delaktighet
och framgång nu och i framtiden kan de attityder och den
kompetens som finns i kommunen/koncernen och på
förskolan vara avgörande.
1 Med nyanländ menar vi barn som varit bosatta utomlands, som inte varit en del av
det svenska samhället och som när de börjar i förskolan inte behärskar svenska alls
eller enbart har en grundläggande nivå i svenska.
2 Med flerspråkiga menar vi barn som kontinuerligt i sin vardag möter eller talar mer
än ett språk
Datum
22 mars 2016
Pris
1150 kr exkl. moms
Om det blir 100 deltagare eller
fler, sänks priset per deltagare
Tid
09.00 – 16.30
Plats
Östersund
Lokal
Meddelas i bekräftelsen
Anmälan
Görs till Kurs och konferens,
http://regionjamtland.se/kurskonferens/ senast 2015-02-21
och är därefter bindande
Bekräftelse skickas till anmälda
deltagare. Om du inte har
erhållit bekräftelse en vecka
före kursstart, vänligen
kontakta kurs & konferens.
Upplysning
Gitte Moe, 063-14 65 56 eller
[email protected]
Kaffe för- och eftermiddag
ingår
INBJUDAN
För att minska segregeringen och öka kompetensen om och
stödet kring nyanlända elever i grundskolan har regeringen
sedan 2012 satsat på ett omfattande utbildningspaket. NC
välkomnar denna satsning, men menar att insatser behöver
göras redan i förskolan. Allt fler chefer och pedagoger larmar
också nu om ett stort behov av motsvarande stöd och
kompetensutveckling även för förskolan och förskoleklass.
Dagens fokus
Därför inbjuder Nationellt centrum för svenska som
andraspråk i samverkan med Region Jämtland Härjedalen till
en dag då vi särskilt fokuserar nyanlända barns förutsättningar
och villkor. Vilka frågor, utmaningar, möjligheter ställs vi inför
i vårt pedagogiska uppdrag i förskolan och förskoleklassen?
Vi berör och utbyter erfarenheter kring:




Mottagande och inkludering
Socialisation, identitet och delaktighet
Flerspråkighet och tidig andraspråksutveckling
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
Syfte
Syftet med dagen är att öka medvetenheten om främst
nyanlända barns förutsättningar och villkor i förskolan och i
förskoleklassen. Detta sker genom föreläsning och interaktivt
erfarenhetsutbyte.
Medverkande
Anniqa Sandell Ring och Monica Söderström Lareu arbetar på
Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC), vid
Stockholms universitet, där de bland annat bedriver
kompetensutveckling inom områdena svenska som
andraspråk, flerspråkighet och språkutvecklande arbetssätt i
förskola och skola.