petra svensson
f oto : j i m m y e r i k s s o n
Böcker
pråket har en avgörande
betydelse för all kunskapsutveckling. Det är vårt främsta
redskap för att tänka och
kommunicera, och har en
betydande roll i vårt identitetsskapande. Alla lärare är på ett sätt språklärare. Att utveckla elevers språk genomsyrar
såväl läroplanen för förskolan som grundskolans
och gymnasieskolans läroplan. Läroplanerna är
tydliga: Det krävs ett språkutvecklande arbetssätt
i alla ämnen, åldrar och skolformer.
I reportageboken Kunskap, språk och identitet
– att undervisa flerspråkiga elever i F–6 (redaktör
Lena Vestlin) delar lärare, skolledare och forskare
med sig av hur man på olika sätt kan arbeta
språkutvecklande i praktiken.
Genrepedagogik, ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, ligger till grund för
undervisningen i många av bokens exempel.
Den genrepedagogiska undervisningsmodellen
stöttar elevers utveckling i både skolspråk och
vardagsspråk och fungerar i alla ämnen.
Flera av bokens författare tar upp vikten av
att flerspråkiga elever får undervisning i sitt modersmål, då forskning visar att den som utvecklar
sitt modersmål också utvecklar sitt andraspråk
bättre. Ljusdal är en liten kommun, men där det
talas 23 olika språk – vilket är fler språk än det
finns modersmålslärare att tillgå på orten. En
rektors starka vilja och engagemang ledde till att
Ljusdal nu erbjuder modersmålsundervisning på
distans online.
ffoto:
oto: iissto
tocckkpph
hoto
oto
Fler boktips
70
Pedagogisk
bedömning.
Att dokumentera, bedöma
och utveckla
kunskap
Lars Lindström,
Viveca Lindberg
& Astrid
Pettersson
Liber
Lärande för
hållbar utveckling – i förskolan
Sanne Björklund
Studentlitteratur
I ett kapitel redogör en lärare för hur man kan
ta hjälp av digitala verktyg i undervisningen för
att främja språkutveckling. Digitala verktyg har
många fördelar, menar läraren. De gör det mycket enklare att individanpassa undervisningen och
är bra som en ingång till elevernas värld.
Flera saker går igen i boken, och jag vill lyfta
fram två exempel. Det ena är att man aldrig ska
förenkla ett ämnesinnehåll för eleverna, även då
undervisningen sker på elevernas andraspråk. I
stället är det ett aktivt och medvetet arbete med
språk- och kunskapsutvecklande strategier som
krävs.
Det andra är att ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt egentligen är ett förhållningssätt. Det rör inte enbart språklärare eller
lärare som undervisar flerspråkiga elever, utan är
lika relevant för elever med svenska som modersmål. Alla elever, oavsett språklig och kulturell
bakgrund, behöver få hjälp med skolspråket.
Som lärare i religions- och samhällskunskap
ser jag stora fördelar med att
bygga broar mellan språk- och
ämnesundervisning och sneglar
avundsjukt på lärarutbildningar
i nederländska storstäder. Där
är det obligatoriskt att läsa
Det sociala
språkutvecklande ämnesunderlivet i skolan.
visning.
Socialpsykologi
för lärare
Det är språket som är nyckRobert
eln in i samhällslivet och det är
Thornberg
Kunskap, språk
språket som gör vår omvärld
Liber
och identitet
– att underbegriplig. visa flerspråkiga
elever i F–6
Redaktör: Lena
Vestlin
Lärarförbundets
förlag
Petra Svensson, legitimerad lärare i
samhällskunskap och religion med stort
intresse för hur forskning kan bli ett
verktyg för att utveckla skolan. Projektledare för Skolportens konferenser och
redaktör på Skolporten.
Skolporten №2—2014
71