Särskild Undervisningsgrupp
(SU) - hörsel
Svenska för invandrare, Sfi, i Särskild Undervisningsgrupp hörsel vänder sig till sfi-elever som har
behov av särskild undervisning på grund av hörselnedsättning. Utbildningen görs på uppdrag av
Vuxenutbildningsförvaltningen, Göteborgs Stad.
Arbetssätt
Vi bedriver en undervisning som stärker elevens självförtroende och bidrar till elevens personliga
utveckling. Kontinuitet och rutiner, lugn och ro skapar trygghet och möjliggör en optimal
inlärningsmiljö. Utgångspunkten är det positiva och friska hos eleverna.
Undervisningen sker
 i små grupper
 i anpassat tempo
 med lärare som har förståelse för och kunskap om vad det innebär att ha ett inlärningshinder
 med individualisering och flexibilitet i relation till elevens mål.
Undervisningens målsättning är
 att ge eleverna tillgång till vardagssvenska och grundläggande kunskap om det svenska
samhället
 att uppnå SFI-betyg och betyg i SAS G/A/B där så är möjligt
 att erbjuda språk- och/eller arbetspraktik som förberedelse för arbetslivet.
Att varva teori med praktik är ett arbetssätt som förstärker både den personliga utvecklingen och
språkutvecklingen. Vi erbjuder praktiska tillval, t.ex. data, sång och tidningsverkstad och stort fokus
sätts på friskvård och hälsa. Omgivande samhälle är en viktig resurs i undervisningen och vi använder
lärmiljöer utanför klassrummet. Vi gör studiebesök på myndigheter, institutioner, arbetsplatser och
kulturinstitutioner. Vi får besök av t.ex. kvinnoföreningen Agora, Tinnitusföreningen och Röda Korset
och samarbetar bl. a med Hörselvården vid Sahlgrenska sjukhuset. Skolans modersmålslärare har en
viktig funktion som en språk-, samhälls- och kulturförmedlande resurs. De spelar en stor roll i läs- och
skrivinlärningen, vid självstudier och i arbetet med den individuella fördjupade studieplanen, ifs.
Vi tillhandahåller nödvändig teknisk utrustning och har anpassade lokaler.
Start
Kontinuerlig antagning.
Information och anmälan
För vidare information och anmälan kontakta Vuxenutbildningens Resursenhet på Rosenlundsgatan 8, tel 031368 3068/031-368 3064. Frågor om kursens innehåll besvaras av Beatrice Johansson, Folkuniversitetet tel. 031106525, e-post [email protected].
Lokaler
Folkuniversitetets lokaler är centralt belägna vid Järntorget, Norra Allégatan 6, och har goda
kollektivförbindelser med övriga delar av stan. I anslutning till undervisningsrummen finns tillgång till pentry,
uppehållsrum, grupprum och datoriserad studiehall med referensbibliotek för självstudier.