Undervisning i modersmål Läsåret 2010/2011 Obs! Kommunen är

advertisement
Undervisning i modersmål
Läsåret 2010/2011
Obs! Kommunen är endast skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk om
minst fem elever önskar det och om man det finns en lämplig lärare att tillgå.
Elevens namn: ……………………………………………………………………….
Skola: ………………………………………………. Klass: ………….
Elevens modersmål: ……………………………………………………..
1. Kryssa för lämpligt alternativ:
….. Jag vill att mitt barn ska få undervisning i sitt modersmål.
….. Jag önskar inte undervisning i modersmålet för mitt barn.
2. Om ni har kryssat i att ni vill att ert barn ska få modersmålsundervisning:
Hur vill ni att undervisningen i modersmålet ska ordnas:
(Kryssa för ett alternativ)
….. Som undervisning när eleven har andra lektioner
….. Som ”extraundervisning” utanför elevens skoldag
Datum
/
2010
…………………………………………………………………………………
Vårdnadshavares underskrift
Ifylld blankett lämnas in till klassföreståndaren senast fredag 11 juni
Download