Barn Utbildning Kultur
Ansökan om modersmålsundervisning
Lämnas till skolans assistent på elevens ordinarie skola
Elevens namn
Elevens skola
Personnummer
Önskat modersmål
För att få modersmålsundervisning ska något av följande två vara uppfyllt enligt skollagen kap 10. 7 §
för grundskolan respektive 15 kap. 19 § för gymnasieskolan
1. En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas
modersmålsundervisning i detta språk om
- språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
- eleven har grundläggande kunskaper i språket (för undervisning i grundskolan)
- eleven har goda kunskaper i språket (för undervisning i gymnasieskolan)
2. En elev som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska ska
erbjudas modersmålsundervisning, även om språket inte är elevens dagliga
umgängesspråk i hemmet.
3. En elev som har föräldrar eller syskon som är döva eller har en hörselnedsättning som kräver
teckenspråk, ska erbjudas teckenspråk inom ramen av modersmålsundervisning.
Vi vill att vårt barn börjar modersmålsundervisning och vi intygar att:
Vi har modersmålet som umgängesspråk dagligen i hemmet
Vårt barn har grundläggande kunskaper i modersmålet och kan läsa, skriva och prata
Vårt barn har goda kunskaper i modersmålet
Vårt barn är adoptivbarn
Vårt barn har rätt till teckenspråksundervisning
Vårdnadshavarens namnteckning
Vårdnadshavarens namnteckning
Tele:
Tele:
Beslut ifylls av handläggare
Undervisningen är förlagd till skola: _____________________________________________
Dag/klockslag:_______________________________________________________________
Lärare:_____________________________________________________________________
Tyvärr finns ingen undervisning i språket just nu. Din ansökan finns kvar och vi kontaktar er
om/när undervisning i modersmålet blir aktuell.
Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PuL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och
bearbetas i register av förvaltningsnämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.
Barn Utbildning Kultur
Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PuL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och
bearbetas i register av förvaltningsnämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.