Anmälningsblankett till:
ENGELSKA SKOLAN
Sunnadalskolan : läsåret 2009/2010
Härmed ansöker vi för vår son/dotter till engelska skolan inför hösten 2009.
(För att bli antagen till den engelska skolan bör elevens kunskap i svenska ligga i nivå med
målen för respektive årskurs. Klasslärare och speciallärare bedömer detta. Muntlig och
skriftlig bedömning av elevens kunskaper i engelska sker också.)
Elevens namn……………………………………
Nuvarande Klass………………….Nuvarande skola………………………..
Personnummer…………………………….
Klassföreståndare/mentor……………………………………….
Sunnadal erbjuder ca 2 t/vecka vid engelska skolan för år 4-6
För år 7, 8 och 9 erbjuds olika ’paket’ :
1. SO med engelska som arbetsspråk.
2. Engelska genom litteratur
3. SO + engelska genom eng. litteratur
Välkomna till Sunnadalskolan och Engelska Skolan !
Ort och datum…………………………………………………………….
Underskrift vårdnadshavare……………………………………………..
Underskrift elev……………………………………………………………..
Lämna din anmälan snarast till Sunna administrativ centrum, dock senast
2009-06-01
Anmälan lämnas till
Sunna Administrativa Centrum
Box 6037
37106 Karlskrona