Ansökan om modersmålsundervisning i

advertisement
Barn- och utbildningsförvaltningen
____________
Ankomstdatum
Ansökan om modersmålsundervisning i grundskolan
Årskurs 1-9
texta tydligt!
Elevens namn:
Födelsedatum:
Adress:
Telefonnummer:
Postnummer:
Ort:
Språk:
Skola/klass:
Barnet/Eleven har minst en vårdnadshavare som använder modersmålet som ett dagligt
umgängesspråk.
Ja
Nej
Vi intygar att uppgifterna är riktiga:
Ort och datum
Vårdnadshavares underskrift
Ort och datum
Vårdnadshavares underskrift
OBS! Vid gemensam vårdnad behövs båda föräldrarnas underskrifter.
Blanketten lämnas till mentor/klasslärare på skola för vidarebefordran till rektor.
Rektor tillstyrker/avstyrker
Tillstyrker
Rektors underskrift
Namnförtydligande
När ett modersmål tillstyrkes/avstyrkes av rektor skickas önskemålet vidare till administratör för
handläggning.
Tillstyrker ej
Namn e-postadress & telefonnummer till elevens mentor/klasslärare:
Grundskoleförordningen 2 kap.
9 § Om en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål och språket utgör dagligt
umgängesspråk för eleven, skall eleven få undervisning i detta språk som ett ämne (modersmålsundervisning), om:
1. eleven har grundläggande kunskaper i språket och,
2. eleven önskar få sådan undervisning.
Modersmålsundervisning i samiska, finska, meänkieli, romani eller jiddisch ska erbjudas även om språket inte är elevens
dagliga umgängesspråk i hemmet. Detsamma gäller en elev som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska.
13 § En kommun är skyldig att anordna modersmålsundervisningen i ett språk, endast om det finns en lämplig lärare och minst
fem elever önskar undervisning i språket. När det gäller ovan nämnda minoritetsspråken är kommunen skyldig att anordna
undervisning även om antalet elever är mindre än fem.
För din information vill vi meddela att dina personuppgifter används för att behandla ansökan om barn/elevplats.
Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används kontakta:
Barn- och utbildningsnämnden i Timrå kommun, 861 82 Timrå.
Download