Lärosätets namn

advertisement
Mall för beskrivning av
kurs
2017-07-15
1 (2)
Error! Unknown document
property name. 12-2008:3673
Lärosätets namn
Stockholms universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot
språk och språkutveckling
Kursens namn
Att undervisa i svenska som andraspråk – ingår i lärarfortbildningen
Antal högskolepoäng
30 hp
Pris per deltagare och högskolepoäng
1300 kronor per deltagare och poäng
Antal deltagare (min och max)
Gruppstorlek: 20-30
Antal grupper: 1
Målgrupp
Senarelärare från år 7 t.o.m vuxenutbildningen.
Studietakt
halvfart (15 HP/termin)
Start- och slutdatum
kursstart 28 augusti 2009
kursen slutar vecka 22, 2010
Arbetsform (distans, campus)
Kursen ges huvudsakligen på distans men med fyra dagar på campus per termin.
Kursens innehåll
Kurserna har en uttalat didaktisk prägel och behandlar andraspråkselevers
samtidiga språk- och kunskapsutveckling. Kursdeltagarna får utifrån språkliga,
didaktiska och kulturella perspektiv problematisera undervisningsprocesser där
andraspråksutveckling äger rum. Utöver flerspråkighet beaktas även hur social
bakgrund och genus påverkar förutsättningarna för lärande. Kursen är indelad i fyra
moment:
 Migrations- och kulturfrågor i ett samhälls- och skolperspektiv.
 Flerspråkighet och andraspråksinlärning i ett undervisningsperspektiv.
 Bedömning av andraspråksutveckling, med grammatik och fonetik.
Skolverket
2 (2)
 Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för flerspråkiga elever.
Kursen vänder sig till lärare som vill undervisa i ämnet svenska som andraspråk,
men också till lärare som söker kunskap att arbeta med flerspråkiga elever i andra
ämnen.
Förväntade effekter av kursen
Efter genomgången kurs förväntas kursdeltagaren ha utvecklat förmåga att arbeta
språk- och kunskapsutvecklande med flerspråkiga elever i undervisningen och i
samarbete med andra lärare.
Kursens lärare
Lärare vid Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och
språkutveckling (USOS).
Download