Malmö högskola Teknik i flerspråkigt perspektiv 15 hp Max 30

Malmö högskola
Teknik i flerspråkigt perspektiv
15 hp
Max 30 deltagare
Målgrupp
Senarelärare och modersmålslärare från år 7 t.o.m vuxenutbildningen
Kursen vänder sig till lärare i arbetslag som arbetar med svenska som andraspråk och
som vill utveckla kunskap om hur praktisk problemlösning inom skolämnet teknik
kan utnyttjas för att öka elevernas motivation och engagemang vid andraspråksinlärning. Målgruppen är lärare i förberedelseklass eller motsvarande samt lärare i modersmål och svenska som andraspråk. Syftet är att öka samarbetet mellan dessa grupper av lärare och utveckla kompetens i teknikens didaktik samt i tvåspråkighetsdidaktik. De olika lärarkategorierna studerar tillsammans för att kunna arbeta tillsammans på liknande sätt i den egna verksamheten.
Kursens utgångspunkt är funktionell språkutveckling, d.v.s. att språk utvecklas i
samtal kring ett intressant innehåll. Med utgångspunkt i läroplanens övergripande
formuleringar om kunskapsutveckling integreras aspekter som mångkulturalitet och
genus i kursinnehållet.
Studietakt - Halvfart
Start- och slutdatum - 2008-09-01 – 2009-01-15
Arbetsform (distans, campus)
Kursen ges på distans med fem campusförlagda heldagar fördelade på tre tillfällen.
Arbetsformerna utgörs av föreläsningar, praktiskt arbete och problembaserat arbete i
studiegrupper via hemsida med interaktiv plattform. Uppgifter som ges under kursen
bygger på att kursens olika kategorier av lärare samarbetar.
Kursens innehåll
Kursen, som har starkt didaktisk karaktär, betonar möjligheter till ”språkande” i
praktiskt och tvärvetenskapligt arbete inom teknikämnet. Praktiskt problemlösande
arbete i verkstaden och andra konkreta upplevelser av teknik i skola, vardagsliv och
närliggande samhälle utgör en viktig del av kursen. Anknytningar till andra skolämnen förekommer rikligt. Exempel hämtas från områden som vardagsteknik i hemmet,
sagor och berättelser från olika länder, teknik i samhället och arbete med egna uppfinningar. De exempel som behandlas under kursen är anpassade för de åldrar på
elever som deltagarna arbetar med i sina respektive skolor.
Centralt innehåll är:
Skolverket
2 (3)
•
•
•
•
•
•
begreppsbildning inom teknik i ett flerspråkigt och interkulturellt perspektiv
övningar som ger kunskap om lärande utifrån konkreta erfarenheter
vardagsspråk, skolspråk och kulturella skillnader/likheter
kartläggning av elevers tidigare kunskaper för planering av undervisning
studier av skolans styrdokument i relation till kursens syfte och mål
flickors och pojkars erfarenheter och intressen samt möjligheter till vidare utbildning inom tekniksektorn
Examination
Deltagarnas kunskaper om sambandet mellan språk, kultur och lärande i teknik samt
vikten av interaktion mellan olika lärargrupper visas i en rapport baserad på litteratur,
förda diskussioner samt genomförda arbetsuppgifter. En kartläggning av elevers förkunskaper inom ett område redovisas i skriftlig form. Denna följs upp under ett seminarium där deltagarnas egna begreppsförståelser relateras till elevernas. I seminarieform visas även deltagarnas förmåga att ta hänsyn till elevers tidigare erfarenheter
och närmiljö genom redovisning av en genomförd undervisningssekvens. I grupp
redovisas arbeten som belyser olika kulturers syn på teknik.
Förväntade effekter av kursen
Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna
•
•
•
•
•
•
argumentera för vikten av samarbete mellan modersmålslärare, lärare i teknik
och svenska som andraspråk
beskriva samband mellan språk, kultur, genus och lärande i teknik
bedöma elevers förförståelse i teknik för att ha möjlighet att bygga upp individuella studieplaner för eleverna
redogöra för hur elevers tidigare erfarenheter och närmiljö kan användas som
utgångspunkt i undervisningen
beskriva egen och andras förståelse av fundamentala begrepp inom teknik
leda praktiskt och experimentellt arbete i skolan
Kursens lärare
- Camilla Ekberg: anställd vid Lärarutbildningen som lärare i svenska som andraspråk inom både grundutbildning och uppdragsutbildninng (RUC). Erfarenhet av
arbete med modersmållärare. Flerårig erfarenhet från grundskola.
- Nanny Hartsmar: Fil.dr i pedagogik (2001), projektledare för ett NSHU finansierat
projekt som bedrivs i samarbete med Odontologiska fakulteten och fakulteten för
Hälsa och samhälle, nationell koordinator för det europeiska nätverket CiCe, Children´s Identity and Citizenship in Europe, projektledare för Sveriges del i det EUfinansierade projektet EPASI - Charting Educational Policies to Address Social Ine-
Skolverket
3 (3)
qualities in Europe, ett samarbetsprojekt mellan sju länder. I samarbete med tre skolor och förberedelseklasser i Malmö bedrivs projektet språkutveckling-teknik. Projektet ingår i en Comeniusansökan för 2008-2011
- Maria Sandström: Fil.mag i naturvetenskapliga ämnen (1973). Ämneslärarexamen
(1974) samt Magister i Utbildningsvetenskap (2005). Ämnet för magisteruppsatsen
var måluppfyllelse vid fortbildningskurser i teknik. Maria Sandström har lång erfarenhet av integrerad NO-Tk-undervisning vid grundskolans högstadium. Sedan 1988
arbetar Maria Sandström vid lärarutbildningen och har då ansvarat för kurser i teknik
och naturvetenskap inom såväl grundutbildning som fortbildning samt varit handledare för examensarbeten med inriktning mot skolans teknikämne. Maria Sandström
driver ett regionalt nätverk för lärare i teknik samt ansvarar för utvecklingsprojekt
”Teknik och Språk” som vänder sig till lärare och elever i förberedelseklasser vid tre
skolor i Malmö. Projektet ingår i en Comeniusansökan för 2008-2011
Maria Sandström arbetar även med ett projektet inom grundutbildningen i teknik:
”Bedömning av kreativa processer”.
Publicerat artikel i SÄL-antologin: Visst kan man läsa teknik på distans! (2006)