Prövning Svenska som andraspråk A – SVA1201

advertisement
VUXENUTBILDNINGEN
Prövning Svenska som andraspråk B – SVA1202
100 gy-poäng
Förkunskapskrav:
Svenska som andraspråk A
Kurslitteratur:
Läroböcker för Svenska som andraspråk B/Svenska B efter samråd med
prövande lärare.
För ämnesbeskrivning, kursplan och betygskriterier se Skolverkets hemsida.
Prövningen består av en skriftlig del och en muntlig del.
Skriftlig del:
1. Du får i skolan skriva en uppsats av samma typ som det nationella provet i Svenska
som andraspråk B och Svenska B. Omfattningen brukar vara 600-800 ord och
skrivtiden max fem timmar. Tillåtna hjälpmedel är svensk ordlista samt lexikon. Du
får välja mellan flera olika ämnen. Ofta är ämnena av resonerande, utredande eller
analyserande typ. Du får i förväg ett urval texter som du ska anknyta till i din uppsats,
därför är det viktigt att du behärskar textrelaterat skrivande med referat- och
citatteknik. Om du inte gör det måste du tillägna dig den tekniken genom att studera
någon lämplig handbok. Du ska också känna till utmärkande drag för olika texttyper.
2. Skriftliga recensioner av två moderna svenska romaner som du väljer själv.
Recensionerna skriver du hemma och lämnar in när du skriver uppsats.
Muntlig del:
Den muntliga prövningen varar 1-2 timmar och innehåller vanligtvis följande moment:
1. Samtal om svenska språket, språkens släktskap i världen samt faktorer påverkar
språkinlärning i allmänhet. I samband med detta ska du ur olika aspekter kunna
jämföra svenskan med ditt eget modersmål.
2. Samtal om romanerna som du läst och recenserat.
3. Samtal om litterära strömningar och epoker i svensk litteratur från mitten av 1800-talet
och framåt, samt centrala författare för olika perioder.
4. Ett föredrag på 5 minuter. Du väljer själv tema inom t ex språk, kultur, politik eller
litteratur. Föredraget ska vara väldisponerat och språkligt anpassat till uppgiften. Du
får inte läsa ur ett manuskript utan endast använda stolpar/stödord eller tankekarta.
5. Ett referat av en tidningsartikel om något aktuellt ämne. Artikeln ska omfatta minst
400 ord, vara högst en månad gammal och vara hämtad ur Dagens Nyheter eller
Svenska Dagbladet. Du ska motivera varför du valt artikeln, och efter referatet ska du
VUXENUTBILDNINGEN
vara beredd på en kort diskussion om innehållet då du ska kunna argumentera och
bemöta åsikter och värderingar.
När du har anmält dig till prövning är det viktigt att du kontaktar prövande lärare så snart
som möjligt för vidare information.
Download