Svenska, språklig inriktning 1*40 poäng

advertisement
Höstterminen 2013
Litteraturlista för LLYU 62, Svenska som
andraspråk: Fortsättningskurs 1 för
högstadielärare
Fastställd av lärarkollegium 1 vid Språk- och litteraturcentrum den
8 maj 2013.
Delkurs 1: Undervisningsformer och språkinlärningsteori, 7,5 hp
Obligatorisk kurslitteratur
Abrahamsson, Niclas, (2009) Andraspråksinlärning. Lund: Studentlitteratur. ISBN 978-9144-01995-6 (enligt anvisningar ca 150 sidor)
Enström, Ingegerd (2010) Ordens värld. Svenska ord - struktur och inlärning. Stockholm:
Hallgren & Fallgren. (130 sidor)
Nauclér, Kerstin (2001), Symposium 2000: ett andraspråksperspektiv på lärande. Stockholm:
Nationellt centrum för sfi och svenska som andraspråk.
http://www.sfi.su.se/publikationer.html (Valda delar ca 100 s)
Lindberg, Inger ”Samtal och interaktion – ett andraspråksperspektiv”. (42 sidor) I Hyltenstam,
K. & Lindberg, I. (red.) Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle.
Lund: Studentlitteratur.
Norrby, Catrin & Gisela Håkansson. (2007). Språkinlärning och språkanvändning. Svenska
som andraspråk i och utanför Sverige. Lund: Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-04735-5
(enligt anvisningar ca 150 sidor)
Vetenskapsrådet 2012. Flerspråkighet – en forskningsöversikt. Valda delar.
(http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/2012_05.pdf)
Dessutom tillkommer material som utdelas under kursens gång.
Delkurs 2: Språk, text och bedömning, 7,5 hp
Obligatorisk kurslitteratur
Abrahamsson, Tua & Bergman, Pirkko (red.), 2005: Tankarna springer före. Att bedöma ett
andraspråk i utveckling. HLS Förlag (Enl. anvisningar.). ISBN 9789176565926.
Flyman Mattsson, Anna. & Håkansson Gisela, (2010) Bedömning av svenska som
andraspråk. En analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier. Lund:
Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-05820-7.
Källström, Roger (2012) Svenska i kontrast: Tvärspråkliga perspektiv på svensk
grammatik. Lund: Studentlitteratur. (valda delar)
Download