NCM-RAPPORT 2001:1 Hög tid för matematik

advertisement
NCM-RAPPORT 2001:1 HÖG TID FÖR MATEMATIK
Ur Bilaga 5: Elevers olikheter -organisationsproblem eller
undervisningsutmaning?
Om grupperingar i matematik - motiv, problem och möjligheter
Av Karin Wallby, Synnöve Karlsson och Peter Nyström
Nivågruppering
Inga entydiga svar på om det är positivt. Undervisningens innehåll
och utformning borde vara det centrala oberoende av grupperingsform.
Risker
-
Svårigheter att avgöra vilken grupp eleven ska gå i
Känsla av "diskriminering"
Svårigheter att flytta mellan grupperna
"Inlåsning", dvs möjligheterna till senare val inom
utbildningssystemet begränsas
Undervisningen utgår från att gruppen är homogen, fast det även
i nivågrupperad grupp kan finnas skillnader
Eleverna i de "sämst presterande grupperna" ställs inför alltför
låga krav
Påtaglig stress i grupper med de duktigaste eleverna
Elevernas självkänsla och självbild påverkas negativt.
Från organisation till att utveckla elevers kunnande
Vem är duktig i matematik?
Snabb och duktig anses ofta synonymt, men i verkligheten inte alltid
så. Elever som arbetar långsamt kan ha god förståelse. En utbredd
uppfattning är att man antingen har lätt eller svårt för matematik;
man kan dock ha olika svårt för olika områden inom matematik.
Att alltid bli bedömd
Eleverna kan få den felaktiga uppfattningen att det viktigaste i
skolan är att visa vad man kan. Att lära tar tid. Alla elever borde få
möjligheter att uppleva glädjen i att undersöka, försöka, misslyckas,
upptäcka, revidera sin uppfattning och utvecklas i matematik utan
att alltid behöva känna att deras ibland mödosamma väg ska
bedömas.
Download