Mycket bra

advertisement
2007-11-20
Lönekriterier
för elevassistenter i Lundby SDF
Välkommen ……….-dagen den …/… 20…. kl…………….
Vi ses i ……………………………………………………………….
1
Lönekriterier för elevassistenter i Lundby SDF
Syftet med individuell lönesättning är att styra mot verksamhetens mål. Genom
lönekriterier skapar vi en möjlighet för chef och medarbetare att föra ett samtal kring
hur individuell prestation påverkar lönen.
Den individuella prestationen värderas utifrån nedanstående kriterier.
Vår verksamhet styrs av statliga och kommunala styrdokument samt avtal mellan
arbetsmarknadens parter.
Rubriker och underrubriker står utan inbördes viktning.
Sätta eleven i centrum
Bra
Mycket bra
Utmärkt
Egna kommentarer
Arbetar för att Arbetar aktivt och når Tar stor del i arbetet
Inflytande
ska ha resultat i att varje elev kring elevers
och delaktighet eleven
inflytande och ska ha inflytande och inflytande och
vara delaktig. vara delaktig.
Förhållningssätt
Samarbetsförmåga
Arbetar aktivt
för och har en
god förmåga
att skapa
trygghet. Är
lyhörd och
visar respekt
för elevers
behov och är
en vuxen
förebild. Har
förmåga att
sätta relevanta
gränser.
Samarbetar
med personer
och instanser
runt eleven i
pedagogiska
och andra
viktiga frågor.
delaktighet i hela
verksamheten.
Skapar trygghet på ett Stärker genom stor
engagerat och
uppdragsförståelse
målmedvetet sätt. Är elevens
flexibel och har
självständighets- och
förmågan att anpassa kunskapsutveckling.
sig efter elevers
behov oavsett
bakgrund. Har
förmåga att hjälpa
elever att stärka sin
självbild.
Medverkar till att
Utvecklar och hittar
hitta lämpliga
nya vägar för
lösningar vid mer
samarbetet till gagn
komplex problematik. för eleven.
Omsätter detta i
praktiken.
2
Vara yrkesskicklig
Bra
Mycket bra
Utmärkt
Yrkeskunskap
och förmåga
Har goda
yrkeskunskaper
och anpassar
sitt arbete till
elevers
förutsättningar
och behov.
Har mycket goda
yrkeskunskaper
och lyckas med
att anpassa sitt
pedagogiska
arbete efter olika
elevers och
gruppers
förutsättningar
och behov.
Har fördjupade
yrkeskunskaper
samt stor
pedagogisk förmåga
att omsätta dessa i
praktiken. Delar
även på ett
konstruktivt sätt
med sig av sina
kunskaper.
Arbetssätt
Är medveten
om, intresserad
av och
använder olika
arbetssätt med
eleven/eleverna
.
Provar och
utvärderar i samråd
med arbetslaget
olika arbetsformer
och arbetssätt för att
försöka hitta den
väg som passar
varje elev bäst.
Föräldrasamverkan
Inser
betydelsen av
föräldrasamver
kan. Fullföljer
sin del i
kommunikation
en skola – hem.
Använder olika
arbetsformer och
arbetssätt så att
eleven/eleverna i
gruppen blir
sedda, känner
trygghet och
utvecklas mot
målen.
Arbetar aktivt för
att få föräldrar
införstådda och
delaktiga i skolverksamheten.
Kompetensutveckling
Tar ansvar för
sin kompetensutveckling.
Egna kommentarer
Använder, utvecklar
och förmedlar olika
former för
föräldrasamarbete i
samråd med
arbetslaget och
annan berörd
personal.
Lär, utvecklar och Lär kontinuerligt
omsätter sina
och delger
kunskaper i det
kunskaper och
praktiska arbetet i erfarenheter till
samarbete med
arbetskamrater och
andra.
tar aktiv del i
verksamhetens
utveckling.
3
Vara resultatinriktad
Bra
Mycket bra
Utmärkt
Mål och
styrdokument
Har kunskap
om målen och
arbetar i målens
riktning. Är
delaktig i
arbetslagsdiskussioner.
Utvärderar
kontinuerligt eget
arbete utifrån
verksamhetens mål
och styrdokument
samt bidrar till
verksamhetsutveckling.
Ansvarstagande
Är insatt i, och
tar ansvar för,
sitt uppdrag.
Arbetar efter
modellen:
Sätta mål –
genomföra –
utvärdera – följa
upp. Är delaktig i
olika
verksamhetsdiskussioner.
Har en god
prioriteringsförmåga och
verkar alltid för
att åtagna
uppgifter och
fattade beslut
genomförs.
Egna kommentarer
Tar stort aktivt
ansvar och visat
initiativförmåga i
verksamheten.
Driver verksamhetsutveckling
tillsammans med
arbetskamrater.
Samarbete i personalgrupp
Samarbete och
samspel
Bra
Mycket bra
Utmärkt
Stöttar arbetskamrater i det
egna
arbetslaget.
Bidrar till en
positiv
stämning.
Samarbetar
med andra.
Tar egna initiativ
för att utveckla
samarbetet och
samspelet i
gruppen.
Visar god
förmåga att vara
ett stöd för
arbetskamrater.
Uppmuntrar andras
idéer och införlivar
dem med egna för
att utveckla ett gott
lagarbete. Är en
förebild i samarbete
och socialt samspel.
Egna kommentarer
4
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards