Föräldramöte 2 maj

advertisement
Östermalsmsskolans föräldramöte
1.
2.
3.
4.
5.
Presentation
Aktuellt
Skolans uppdrag
…
SWOT analys klassvis
2 Aktuellt
• Utveckla skolans kommunikation – internt och
externt
– målgrupper, behov, kanaler
• Utveckla skolans elevhälsoarbetet
– Hur gör vi? Vad säger styrdokument? Förbättringsområden?
• IT som stöd för barns utveckling och lärande
– 3 årigt projekt, Itpedagog, kompetensutveckling, investeringar
• Implementering av styrdokument
3 Skolans uppdrag
Skollag 1 kap 4 § Syftet med utbildning inom skolväsendet
• Inhämta och utveckla värden
• Främja alla barn och elevers utveckling och lärande
samt en livslång lust att lära
• Förmedla och förankra respekt för mänskliga
rättigheter och grundläggande demokartiska
värderingar
Syftet med utbildning inom skolväsendet
• Ta hänsyn till barn och elevers olika behov
• Ge barn och elever stöd och stimulans att utvecklas
så långt som möjligt
• Sträva mot att uppväga skillnader i barns och
elevers olika förutsättningar att tillgodogöra sig
utbildning
• I samarbete med hemmet främja barn och elevers
personliga utveckling till aktiva, kreativa,
kompetensta och ansvarskännande individer och
medborgare
Skollagen 2 kap - Huvudmän och ansvarsfördelning
- Förordning om behörighet
Skollagen 3 kap – Barns och elevers utveckling mot mål
Skollagen 4 kap – Kvalitet och inflytande
Skollagen 5 kap – Trygghet och studiero
Skollagen 6 kap – Åtgärder mot kränkande behandling
Skollagen 7 kap – Skolplikt och rätten till utbildning
”Skolans uppgift är att låta varje elev finna sin
egenart och därigenom kunna delta i
samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig
frihet”.
4…
Download