Vårdnadshavares rätt till inflytande över utbildningen enligt

Vårdnadshavares rätt till
inflytande över utbildningen
enligt skollagen 4 kap
Nordmarks skola
Tage Nordkvist
Rektor
2012-09-20
Deltagare 27 september 2012
•
•
•
•
•
Charlott Andersson
Katrin Eriksson
Grit Hoffman
Carita Svensson
Tage Nordkvist (rektor)
2012-09-20
Inledning
• Första gången ikväll
• Stor del information för att vi ska ha gemensam
förståelse för de förutsättningar riksdag och
regering ger oss för att bedriva skola
• Nästa gång konkretiseringar
• Alla i skolan arbetar för era barns bästa sett ur
alla perspektiv!
• Avslutar med allmän frågestund för att ni ska få
svar på era egna hjärtefrågor
2012-09-20
Vision för grundskolorna i Filipstads
kommun
2012-09-20
Ledningsdeklaration
2012-09-20
Ansvarsfördelning och målstyrning
2012-09-20
Systematiskt kvalitetsarbete
2012-09-20
De statliga styrdokumenten
2012-09-20
Skollagen
2012-09-20
Skollagen
2012-09-20
Skollagen
2012-09-20
Inflytande enligt skollagen 4 kap
2012-09-20
Inflytande enligt skollagen 4 kap
2012-09-20
Inflytande enligt skollagen 4 kap
2012-09-20
Läroplan för grundskolan 2011; Lgr 11
2012-09-20
Skolans värdegrund
2012-09-20
Portalparagrafen
2012-09-20
Normer och värden
2012-09-20
Kursplaner
2012-09-20
De nationella proven läsåret 2012/2013
Ämnesprov i årskurs 3
I årskurs 3 genomförs ämnesproven i matematik, svenska och svenska som
andraspråk.
Ämnesprov i årskurs 6
I årskurs 6 genomförs ämnesproven i engelska, matematik, svenska och
svenska som andraspråk, ett av ämnena biologi, fysik eller kemi samt ett av
ämnena geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap. Skolverket
fördelar ämnesproven i de samhälls- respektive naturorienterande ämnena.
Ämnesprov i årskurs 9
I årskurs 9 genomförs ämnesproven i engelska, matematik, svenska och
svenska som andraspråk, ett av ämnena biologi, fysik eller kemi samt ett av
ämnena geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap. Skolverket
fördelar ämnesproven i de samhälls- respektive naturorienterande ämnena.
2012-09-20
Betygsskalan
2012-09-20
Likabehanding
Nordmarks skolas plan
för att
främja likabehandling och förebygga samt åtgärda
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling
Planen för läsåret 11/12 utvärderas just nu. Innevarande läsårs plan
kommer att presenteras på hemsidan inom kort.
2012-09-20
Ekonomi
Nordmarks skola har, under läsåret 2012/13 tillräckliga resurser för att
bedriva utbildning i enlighet med mål och ambitionsnivå.
Nämndens preliminära budget för 2013 ger heller ingen anledning till
oro utan den bedömning rektor kan göra i dagsläget tyder på att
resurserna kommer att vara tillräckliga.
2012-09-20
InfoMentor
• Föräldramöte i Strandvägsskolans aula den 25
september kl 18.00.
• Information om hur du som vårdnadshavare
kan du logga in på InfoMentors familjeweb,
hur du kan använda den och till vad.
• Viktigt att alla vårdnadshavare deltar.
2012-09-20