Gr-grä1 Komplement överlämning grundsär

advertisement
Överlämnande av information
till mottagande rektor
Grundsärskola hemkommun. Gymnasiesärskola hemkommun. Grsä 1.
Överföring av information för elever med rätt till undervisning i grundsärskola och gymnasiesärskola.
Denna handling kan omfattas av sekretess enligt 23 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).
Fyll i blanketten, underteckna och skicka per post till:
Uppsala kommun, Konsultativt stöd
Birgit Mikaelsson
753 75 Uppsala
Elev kontaktuppgifter
Elevens namn (för- och efternamn)
Personnummer
Skola
Åk, klass
Eleven läser inriktning
Träning
Grundsär
Delad kursplan. Kommentar:
Eleven
Rörelsehinder
Ja. Behov av anpassning:
Synnedsättning
Ja. Behov av anpassning:
Hörselnedsättning
Ja. Behov av anpassning:
Behov av assistent
Ja.
Timmar
Heldag
Kommentarer:
Färdsätt till och från skolan
Buss
Skoltaxi
Taxivärd
Ja.
Kommunikationsstöd
Kunnig assistent i tecken som stöd
Kunnig assistent i avancerad AKK
Har eleven andra insatser som till exempel talträning eller specialgymnastik?
Ja
Nej
Om ja, vad för insatser
Insatsernas omfattning
Har eleven fritids/korttidstillsyn?
Ja
Nej
Rev. 2017-03-21
Postadress: Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: [email protected]
www.uppsala.se
2 (2)
Tidigare skolstart? (Skollagen Kap 7 § 11)
Ja
Nej
Integrerad elev (Skollagen Kap 7 § 9)
Ja
Om två vårdnadshavare finns för barnet, utgår förskolan/familjedaghemmet från att båda vårdnadshavarna är
överens vid undertecknande av en av dem.
Underskrift
Ort och datum
_____________________________________
Underskrifter vårdnadshavare
Namnförtydligande
_____________________________________
_______________________________________
_____________________________________
_______________________________________
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards