Medgivande - Pedagog Stockholm

advertisement
Utbildningsförvaltningen
Avdelningen för utveckling
och samordning
Medgivande till mottagande
i grundsärskola
Medgivande till mottagande i grundsärskola
Jag/vi ger härmed mitt /vårt medgivande till att mitt /vårt barn
Barnets namn
Barnets personnummer
mottages i grundsärskola.
Ort och datum
Vårdnadshavares underskrift
Vårdnadshavares underskrift
Namnförtydligande
Namnförtydligande
Gatuadress
Gatuadress
Postadress
Postadress
Tel bostad
Tel arbete
Tel bostad
E-post
Tel arbete
E-post
Underskrift av barnets samtliga vårdnadshavare krävs.
Skollagen (2010:800), 29 kap. 12 §:
Talerätt
”Den som har fyllt 16 år har rätt att själv föra sin talan och ärenden enligt denna lag. Denna rätt gäller också ansökan till
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenbildning, särskild utbildning för vuxna eller utbildning i svenska för
invandrare och överklagande av beslut i fråga om sådan utbildning även om den sökande eller den klagande inte har
uppnått 16 års ålder.”
UtbF 8878 17- 06
Sid 1(1)
Postadress: Utbildningsförvaltningen, Registrator, Box 22049, 104 22 Stockholm.
Besöksadress: Hantverkargatan 2F
Telefon 08-508 33 000. Fax 08-508 33 693
Denna och liknande blanketter finns på www.pedagogstockholm.se
Download
Random flashcards
Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards