Plan mot diskriminering och kränkande behandling

advertisement
Årjängs gymnasieskola
Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Läsåret 2015/16
2016-05-25
Årjängs gymnasieskolas likabehandlingsplan gäller för alla våra
verksamheter när det gäller beskrivning av lager och regler.
Denna plan är skriven för att presenteras för elever på särvux,
och vi har en egen kort utvärdering av det gångna året samt
planer för nästa läsår.
1. ATT BEHANDLA VARANDRA LIKA
På vår skola ska alla elever och personal, känna sig trygga och
trivas. Alla ska tänka på att göra det trevligt för varandra. I
skollagen står det att man inte får diskriminera, eller trakassera
någon annan människa. Detta kallas för kränkning.
MAN FÅR INTE
Man får inte retas eller säga sårande saker som kan göra andra
ledsna.
Man får inte behandla någon illa för att man:
•
•
•
•
•
•
är man eller kvinna
kommer från annat land
har annan tro
är homosexuell
har svårt för vissa saker
är ung eller gammal
Det kan handla om att säga elaka saker, inte låtsas om någon
och knuffas med mera.
-1-
SKOLLAGEN
Alla inom skolan måste samarbeta för att skollagen följs.
Det är rektorns ansvar att detta arbete fungerar.
Vi ska alla känna oss välkomna i skolan!
ARBETSGÅNG
Om du har känt dig ledsen eller arg för att någon har behandlat
dig illa ska du tala om detta för din lärare. Läraren berättar för
rektor vad som hänt. Vi följer samma rutiner som är beskrivna i
den gemensamma planen för Ågy-skolan.
När eleverna börjar skolan talar vi om för dem hur de ska göra
om obehagliga situationer uppstår.
LÄSÅRET 2014-2015
Sammanställningen av trivselenkäten visade att de
flesta eleverna trivs och känner trygghet i skolan.
Två elever svarar att de inte vet vad de ska göra
om någon är dum mot dem. En tredjedel av
eleverna upplever att läraren ibland inte förklarar så
de förstår vad de ska göra.
LÄSÅRET 2015-2016
Jobba med likabehandlingsplanen.
Genomföra trivselenkäts-undersökning bland
elever.
Ha en Temavecka med likabehandlingsarbete.
-2-
Temavecka: Vi arbetar med NORMER i
undervisningen. Samtalsämnen vi kommer att ta
upp; rasism, jämlikhet, kön och etnicitet.
Göra kursutvärdering på vårterminen.
-3-
Download