Elevens val och profiler i årskurs 7 läsåret 2015/16

Profiler i årskurs 8 och 9 läsåret 2015/16
I årskurs 8 och 9 finns under läsåret 2015/16 klasser med olika profiler. Elever som läser bild
och form kan välja att fördjupa sig inom bild, media eller slöjd. De andra klasserna har
profiler mot musik, teater, idrott, engelska och teoriämnesfördjupning.
Elevens val och profiler i årskurs 7 läsåret 2015/16
Elevens val som är 100 minuter per vecka ger eleverna möjlighet att fördjupa sina kunskaper
inom ett område tillsammans med andra som har samma intresse och ämnet utgör en viktig
del av skolveckan. Från och med årskurs 7 läsåret 2015/16 kommer alla elevens val att ligga
parallellt och alla val kommer att vara tillgängliga för elever i alla klasser. För att få
kontinuitet i arbetet och möjliggöra progression i kunskapsutvecklingen gör eleverna ett
inriktningsval för hela högstadietiden år 7-9. Elever som läser bild och form har förtur till fem
fördjupningar, markerade med asterisk i listan nedan. Alla elever får önska inriktning genom
att rangordna tre val. Inriktningar som väljs av färre än 16 elever kommer inte att starta.
MUSIK
Här får du fördjupa dina kunskaper i musik. Vi håller mest på med ensemblespel, men även
musikteori, röstvård, sångteknik mm. Ibland samarbetar vi med teatereleverna. Vi förväntar
oss att du har elementära kunskaper på något instrument eller sång och att du är intresserad av
att utvecklas inom musik.
TEATER
Välj teater om du på ett lustfyllt sätt vill lära dig att samspela, uttrycka dig på scenen, öva upp
din fantasi och bli lyhörd för dina kamrater. Vi arbetar med att skapa en trygg grupp där alla
får uttrycka sig på ett lekfullt sätt och bejaka varandras idéer. Vi övar på att ge varandra
positiv feedback. Lektionerna börjar med en gemensam övning där alla kommer till tals.
Sedan arbetar vi två och två eller tre och tre med korta fantasiövningar där du övar upp din
kreativitet. Du hinner samarbeta med flera i gruppen innan lektionen är slut. Alla kommer att
få jobba med alla. Vi övar på kroppsspråk, men också på röst och tal. Det krävs inga
förkunskaper, förutom ett intresse för ämnet och en vilja att utvecklas. I slutet av terminen
spelar vi upp en liten pjäs som vi skapat under terminens gång.
ENGELSKA
Vill du få chansen att på ett roligt, varierat och utmanande sätt utvecklas i ämnet engelska?
Du erbjuds möjlighet att fördjupa dig och utveckla både din muntliga och skriftliga
kommunikation i engelska vilket leder till att du har ökad möjlighet att nå goda resultat i
ordinarie undervisning för engelska. Mottot är ”learning English by having fun in English”.
Vi kan till exempel jobba med tidningsproduktion, film eller teater. Tillsammans utformar vi
innehållet i undervisningen.
IDROTT OCH HÄLSA – FÖRSTÄRKNING OCH FÖRDJUPNING
Inom denna inriktning får du mer av det mesta inom ämnet idrott och hälsa. Vi jobbar med
orientering, bollsporter, konditionsidrott, gymnastik, parkour och friidrott, både ute och inne.
Eleverna har stora möjligheter att själva styra över innehållet i undervisningen.
IDROTT OCH HÄLSA – KONDITION OCH STYRKA
Inom denna inriktning fokuserar vi på kondition och styrka. Vi börjar och avslutar läsåret
utomhus med olika typer av konditions- och styrkeövningar. Eleverna får också en
fördjupning inom teorin kring anatomi och träningslära och alla får skapa ett eget
träningsprogram efter sina förutsättningar. Under läsåret hinner vi prova på många olika typer
av styrke- och konditionsträning, till exempel simning, gymnastik och parkour.
MATTEVERKSTAD
Inom denna fördjupning ges eleverna möjlighet att fördjupa sitt matematiska resonemang och
sin förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att
kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang. Inriktningen vänder
sig till dig med goda förkunskaper och intresse för ämnet och som vill ha en fördjupning i
problemlösning, bråk, ekvationer och algebra. Den matematiska förmågan utvecklas genom
gruppövningar i logiskt tänkande och att kunna se matematiska mönster. Du kommer bl.a. att
arbeta med uppgifter i matematik som är praktiska och kräver ett annorlunda arbetssätt. Detta
arbetssätt kommer både att fördjupa och bredda ditt matematiska tänkande. Målet är att du ska
tycka matematik är roligt och att du ska nå så långt som det är möjligt i ämnet samt få en bra
grund inför högre studier.
BILDFÖRDJUPNING – KONST*
Du får utforska din egen kreativitet och lära dig om olika tekniker och material med hjälp av
såväl hantverksmässiga som digitala metoder. Vi arbetar med teckning, måleri, skulptur och
grafik. Du får lära dig både gamla och nya tekniker. Inspiration och kunskap hämtas från
konsthistorien till flera uppgifter – allt ifrån stenålderkonst till Streetart. Vi besöker
konstutställningar och museum eller går ut i natur eller stadsmiljö och hittar spännande motiv.
Det finns möjlighet att jobba med och utveckla egna idéer enskilt eller i grupp och t. ex göra
en offentlig utsmyckning på skolan. Vi genomför också olika projekt som att samarbeta med
ett museum/konstnärer eller att arbeta för att alla elever skickar in sina arbeten till Liljevalchs
vårutställning – Ung.
BILDFÖRDJUPNING – DESIGN*
Vi jobbar med olika uppgifter som täcker designområdet indelat i industridesign, grafisk
design, arkitektur, inredning, mode och trender och exempel på underavdelningar inom design
med teman som smycken, förpackningar, leksaker, m.m. Vi besöker arkitekturmuséer och
designmuséer. Vi jobbar med modellbygge, ritningar och idéskisser digitalt eller
hantverksmässigt. Vi kan till exempel bjuda in en designer inom något område eller delta i
olika designtävlingar som arkitekturmuséets pepparkashustävling eller tidningen Metros
tävling om ”vad kan göras av en metro tidning”.
MEDIAFÖRDJUPNING*
För att förstå hur man kan berätta med bilder på olika sätt analyserar och tolkar vi egna och
andras arbeten och använder dessa kunskaper i det mediala arbetet. Vi går på
fotoutställningar, gör studiebesök på olika produktionsbolag och bjuder in föreläsare från de
olika branscherna som inspiration. De tre huvudområdena inom fördjupningen är film, grafisk
design och fotografisk bild.
Inom film får du arbeta i grupp med olika projekt och du får lära dig att skapa alltifrån
kortfilm till dokumentärer. I arbetet ingår hela processen från brainstorming och planering till
inspelning med redigering, ljudbearbetning och effektläggning. Inom grafisk design arbetar
man med allt som rör formgivning och kommunikation med text och bild. Du får kunskap om
kommunikation med såväl text som bild och delvis interaktiva medier. Du får lära dig att
arbeta med hela processen från idé till färdig produkt. När vi arbetar med fotografisk bild får
du lära dig hela processen från idé via förarbete och genomförande till efterbehandling. Du får
också utveckla din kreativitet och ditt formspråk genom att genomföra olika slags
fotograferingar, såsom porträttfotografering, dokumentär och reklamfotografering.
SLÖJDFÖRDJUPNING TEXTILSLÖJD*
Slöjdfördjupningen är ett komplement till den vanliga slöjden där eleverna ges stort utrymme
att själva bestämma innehållet. Det finns både möjlighet att fördjupa sig inom de områden och
tekniker som omfattas av de vanliga slöjdlektionerna, och att utforska nya områden som inte
hinns med inom den ordinarie slöjdundervisningen. Vi följer upp trender och intressen hos
eleverna och utformar undervisningen tillsammans kring formgivning, användning av redskap
och maskiner, miljömedvetenhet och idéutveckling. Vi reflekterar och förbättrar
arbetsprocessen, tolkar och gör omdömen. Till skillnad från i den ordinarie
slöjdundervisningen där eleverna skiftar slöjdart varje termin, väljer man i slöjdfördjupningen
en slöjdart för hela högstadietiden.
SLÖJDFÖRDJUPNING TRÄ- OCH METALLSLÖJD*
Utformad på samma sätt som slöjdfördjupningen i textilslöjd.
TEORIÄMNESFÖRDJUPNING
Känner du att du behöver mer tid för de ”vanliga” ämnena i schemat och vill ha mer tid för
repetition och stöd kan det här vara ett val för dig. Kanske tränar du mycket på fritiden och
har svårt att hinna med läxläsningen hemma, eller så tycker du bara att det är bra att få mer
hjälp av en ämneslärare i skolan.