Pedagogisk planering i matematik åk 6 v.16

advertisement
Pedagogisk planering i matematik åk 6 v.16-21 Geometri
Syfte
Utveckla förmågan att:
 Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och
metoder
 Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa
rutinuppgifter
 Föra och följa matematiska resonemang
 Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra
för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Innehåll:
Geometri: Grundläggande geometriska egenskaper hos rektangel, kvadrat, romb, fyrhörningar,
triangel. Metoder för hur omkrets och area kan beräknas. Omvandlingar mellan olika längdenheter.
Räkna med skala. Rita och mäta vinklar.
Problemlösning
Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
Målet med undervisningen är att du ska utveckla dina kunskaper kring att:
Göra enhetsomvandlingar för olika längdenheter.
Kunna räkna med skala.
Kunna rita och mäta vinklar.
Kunna beräkna omkretsen av månghörningar.
Kunna beräkna arean av rektanglar, kvadrater och trianglar.
Lösa olika problem
Det som kommer att bedömas är:
Din förmåga att lösa matematiska problem
Din förmåga att använda matematiska begrepp
Din förmåga att välja metod när du ska lösa en uppgift
Din förmåga att föra och följa matematiska resonemang
Din förmåga att samtala, argumentera och redogöra för hur du tänker.
Download