LPP 7P1 och 7P2 i Matematik period 1 vecka 35

advertisement
LPP 7P1 och 7P2 i Matematik period 1 vecka 35-38 Tal
Centralt innehåll
Taluppfattning och tals användning



Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska
situationer.
Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid
överslagsberäkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och
digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och
matematiska situationer och inom andra ämnesoråden.
Problemlösning



Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden
samt värdering av valda strategier och metoder.
Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och
ämnesområden.
Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
Delområden
Förstå hur vårt talsystem är uppbyggt
Ordna tal i storleksordning
Multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000
Avrunda tal
Använda de matematiska orden som hör ihop med de fyra räknesätten
Prioriteringsreglerna
Förmågor

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och
metoder.
 Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa
rutinuppgifter.
 Föra och följa matematiska resonemang och
 Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra
för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Undervisning och arbetssätt
Genomgång
Enskilt arbete och Grupparbete
Redovisningar muntligt och skriftligt
Praktiska aktiviteter
Läxor
Bedömning
Diagnos
Prov
Problemlösning
Aktivt deltagande i matematiska samtal
Elevens ansvar och delaktighet
Det är elevens ansvar att aktivt arbeta och göra de uppgifter och läxor som står i planeringen.
Efter grundkursen är det elevens val att gå vidare med fördjupning eller att repetera.
Det är också elevens ansvar att arbeta ikapp enligt planeringen efter frånvaro.
En problemlösningsuppgift bedöms både av eleven själv och lärare enligt matris.
LPP år 7 P1 och 7P2 i Matematik period 1 vecka 35-38
VECKA
MOMENT
GRUNDKURS
REPETITION
FÖRDJUPNING
35
Heltal på tallinjen
Tiosystemet
Decimaltal på tallinjen
Decimaltal
s. 8
s. 9
s. 10-11
s. 12-13
s. 24-25
Delbarhet:
s. 32
Multiplicera med 10,
100 och 1000
s.14
s. 30
Dividera med 10, 100
och 1000
s. 15
s. 30
Avrunda
s. 16-17
s. 31
De fyra räknesätten
s. 18-19
36
37
38
Prioriteringsreglerna
s. 20-21
DIAGNOS
s. 22-23
Repetitionsuppgifter
Repetitionsuppgifter
PROV
PROBLEMLÖSNING
Soluppgift
s. 26-27
s. 28-29
Primtal och
sammansatta tal:
s. 33-34
Mer om
delbarhet:
s. 35
Talsystem i
olika kulturer:
s. 36-37
Vilket är talet?
s. 38
Magiska
kvadrater:
S. 39
s. 236
Download