File

advertisement
Sidan 1 av 3
Pedagogisk planering
Ämne:Matematik
Område: Tal
År:7/8
Kursplanens syfte:
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar
att utveckla sin förmåga att
• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa
rutinuppgifter,
• föra och följa matematiska resonemang, och
• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för
frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
(ur Läroplan för grundskolan 2011, LGR 11)
Samlade läroplanens övergripande mål:
I detta arbetsområde är målen att eleven

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit
till sin egen förmåga

kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation,
skapande och lärande
Bedömning
Vi bedömer din förmåga att:
 lösa problem där du själv måste välja lösningsmetod
 förstå hur olika sätt att räkna hänger ihop
 motivera hur du tänker och räknar samt förklara hur saker i matten hänger ihop
 förklara matte för dina kamrater och att förstå hur dina kamrater tänker när vi pratar eller
skriver
 se vilket räknesätt du skall använda när du skall lösa en uppgift
Du kommer att få möjlighet att visa dina förmågor vid ett skriftligt prov, lektioner och
skriftliga hemuppgifter.
Sidan 2 av 3
Innehåll (från LGR 11):





Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska
situationer.
Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som
använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
Potensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix
Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid
överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och
digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och
matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
Konkretisering av mål:
I området enheter och geometri ska du få lära dig att:
Årskurs 7







förstå hur vårt talsystem
är uppbyggt
ordna tal i
storleksordning
multiplicera och dividera
med 10, 100 och 1000
avrunda tal
använda de matematiska
orden som hör ihop med
de fyra räknesätten
räkna med de fyra
räknesätten
prioriteringsreglerna.
Årskurs 8





förklara hur vårt
talsystem är uppbyggt
multiplicera och dividera
med positiva tal som är
mindre än 1
förklara vad ett negativt
tal är
addera och subtrahera
negativa tal
skriva tal i procentform.
Årskurs 9






sortera tal i olika
talmängder
faktorisera tal
räkna med negativa tal
räkna med potenser
förstå vad som menas
med kvadratrot och kunna
beräkna kvadratroten av
ett tal
använda dig av
Pythagoras sats.
Arbetssätt:
Matematikundervisningen bedrivs i form av föreläsningar, muntliga och skriftliga övningar,
arbete enskilt och i grupp samt laborativt och undersökande arbete. Nedan ges förslag på
lämpliga aktiviteter för området Tal.
Dokumentation
Dokumentationen består av ditt räknehäfte, prov, dina anteckningar från aktiviteter och din
reflektion.
Elevreflektion:
1. Egen arbetsinsats
2. Nya kunskaper
3. Vad upplevdes som svårt?
Sidan 3 av 3
Lärarreflektion:
Årskurs 7
Årskurs 8
Årskurs 9
Årskurs 7
Årskurs 8
Årskurs 9
Download