Lokal pedagogisk planering i matematik åk 8 Mer om tal

advertisement
Lokal pedagogisk planering i matematik åk 8 Mer om tal
Syfte
”Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges
förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda
strategier och metoder,
• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och
lösa rutinuppgifter,
• föra och följa matematiska resonemang, och
• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och
redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.” (Lgr11)
Centralt innehåll
”Taluppfattning och tals användning
• Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och
matematiska situationer.
• Centrala metoder för beräkningar med tal i decimalform vid överslagsräkning,
huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder. Metodernas
användning i olika situationer.
• Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och
matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
Problemlösning
• Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika
ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.” (Lgr11)
Förtydligande av centralt innehåll
Eleven ska utveckla sin förmåga att:
 förstå hur vårt talsystem är uppbyggt,
 använda de matematiska orden som hör ihop med de fyra räknesätten,
 storleksordna hela tal och tal i decimalform,
 göra omvandlingar mellan olika viktenheter,
 multiplicera och dividera med 10, 100…
 multiplicera och dividera med positiva tal mindre än 1,
 räkna med negativa tal,
 skriva tal i potensform.
Arbetssätt
Eleverna kommer att få:
 läsa och räkna olika uppgifter i matematikboken sidorna 24-31 (Blå
kurs), 8- 23 (Grön kurs) samt 32-36 (Röd kurs). Blå kurs tar upp
grunderna inom området, grön kurs bygger vidare med något svårare
uppgifter medan röd kurs innehåller uppgifter av mer problemlösande
karaktär.
 lösa problemuppgifter i grupp,
 muntliga genomgångar,
 arbeta med olika stenciler som är relevant för området,
 diskutera matematik uppgifter i grupp och helklass samt
 spela olika spel som är relevant för området.
Bedömning
Jag kommer att bedöma








elevernas förståelse för hur vårt talsystem är uppbyggt,
hur väl de använder de matematiska orden som hör ihop med de fyra
räknesätten,
deras förståelse för hela tal och tal i decimalform,
elevernas förståelse när det gäller multiplikation och division med 10,
100…
elevernas förståelse när det gäller multiplikation och division med positiva
tal mindre än 1,
hur väl de kan använda viktenheter,
deras förståelse för att räkna med negativa tal
hur väl de förstår tal skrivna i potensform.
Redovisning
Muntlig redovisning under arbetets gång samt skriftligt matematikprov
preliminärt under vecka 41.
Download