Matematikplanering 1 HT

advertisement
Matematikplanering 1 HT-12 år 8 MTM
MÅL





Förklara hur vårt talsystem är uppbyggt
Multiplicera och dividera med positiva tal som är mindre än ett
Förklara vad ett negativt tal är
Addera och subtrahera negativa tal
Skriva tal i potensform
Förmågor
• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa
rutinuppgifter,
• föra och följa matematiska resonemang, och
• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för
frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Bedömning
Bedömningen sker på hur väl du uppfyller ovanstående förmågor
Matematiska ord till kapitlet ( förhör v. 39)
Tal, siffror, negativa tal, potens, potensform, bas, exponent,
V
34
35
36
Pass1
Eget
Pass 2
Eget
Diagnos/
Multiplikation
med positiva
tal mindre än
Tallinjen/Tiosystemet 1
s. 8
s. 10
Gnmgdiagnos
Division med
Division med tal
tal mindre än
mindre än 1 s. 12
1 s. 13
Prioriteringsregler och tal
Jämförpriset
mindre än noll
s. 15
s.16
Pass 3
Diagnos/ intro
Luffarschack
Multiplikation
med positiva
tal mindre än
1
Division med
tal mindre än
1 s.14
Negativa tal
s. 17
Pass 4
Diagnos
Multiplikation
med positiva
tal mindre än
1
s. 11
Läxor
S. 11 klart
Rep
Negativa tal
37
s. 18
s. 18 klart
Glosförhör
Negativa tal s. Potensform
Potensform
38
Rep negativa tal
19
s.20
s.21
Glosor
39
Diagnos
Diagnos
Blå/röd kurs
Blå/röd kurs
40
Blå/röd kurs
Blå/röd kurs
Blå/röd kurs
Blå/röd kurs
41
Blå/röd kurs
Blå/röd kurs
Prov A del
Prov B del
Proven kan bli förskjutna till v. 42 beroende på andra skolaktiviteter som kan läggas in senare.
LÄXA är också att ligga i fas med planeringen
Download