Planering åk.8D v. 34

advertisement
Åk.8
v.33
v.34
Måndag – 40
Onsdag - 45
Torsdag - 40
Tal - tiosystemet
Fredag - 45
Primtal - faktorträd
Division med
decimaltal
s. 12-13
”Dividera ett tal
med nämnaren
mindre än 1, blir
kvoten större än
täljaren.”
Repetera och kort
genomgång av
potenser
Tal/siffror
Naturliga tal
Heltal – negativa
och positiva
Multiplikation med
decimaltal
s. 10-11
”Multipliceras ex 12
med ett tal mindre än
1, blir produkten
mindre än 12”
v.35
Repetition -
Räkna med negativa
tal.
s. 16-17
Viktiga regler att
kunna.
Division och
multiplikation av
negativa tal
(röd)
v.36
Tal i potensform
s. 18-19
Genomgång av
potensreglerna
också. (röd)
Arbeta med
uppgifterna på grön o
röd - POTENSER
Jämför pris och antal
och negativa tal
(s. 14-15)
Jämförelsepris
fortsätta
Testa dig själv på
diagnosen Vad
behöver du öva på?
Talsystem
Reklam från
mataffärer…
Talsystem
Repetera - stenciler
läxa
till
ons.
v. 36
läxa
till
ons.
v. 37
v.37
v.38
PROV del 2
Begrepp
att kunna:
siffror
potens
kvot
tal
naturliga tal
potensform
produkt
Tallinjen mm.
Sveafallen
PROV del 1
heltal
positiva tal
bas
exponent
differens
negativa tal
primtal
summa
Att kunna förutom att förklara begreppen (orden ovan):







Förklara vårt talsystem – tiotalssystemet. Hur är det uppbyggt?
Multiplicera och dividera med positiva tal som är mindre än 1. Vad händer
med produkten respektive kvoten?
Addera och subtrahera negativa tal.
Skriva tal i potensform ex. 5∙5∙5∙5=54 och förstå varför det är enkelt att
veta hur mycket ex. 214 är om du vet att 213= 8 192
Kunna potensreglerna *ex. s. 30-31
Multiplicera och dividera med negativa tal *ex. s. 32-33
Kunna förklara hur talsystem är uppbyggda *ex. s. 35
Öva alltid på de fyra räknesätten och multiplikation/division med 10, 100 och 1000.
Handlar om att ha metoder…
Öva på Socrative Student – rummet heter APRIL1. Skriv in ditt förnamn.
Download