Kunskapsmålen År 7 Ht 2016 taluppfattning

advertisement
Kunskapsmålen År 7 Ht 2016 ( 7B, 7D)
Syfte:
Genom undervisningen i ämnet matematik har du som elev möjlighet att utveckla din
förmåga att:

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda
strategier och metoder.

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och
lösa rutinuppgifter.

följa och föra matematiska resonemang och använda matematikens
uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för
frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Det centrala innehållet
Under veckorna 34 - 40 arbetar vi med taluppfattning och tals användning och
fokuserar främst på naturliga tal och tal i decimalforn. Dessa moment behandlas i
kapitel 1 i matematikboken Matte Direkt.




Naturliga tal och tal i decimalform samt deras användning i vardagliga
situationer.
Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och
matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
Metoder som används i olika historiska och kulturella sammanhang.
Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och tal i decimalform vid
överslagsräkning , huvudräkning samt med beräkningar med skriftliga metoder
och digital teknik. Metodernas användning vid olika situationer.
Konkreta kunskapsmål
Du skall:




Kunna storleksordna naturliga tal och tal i decimalform.
Kunna multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000.
Kunna avrundningsregler.
Kunna använda de matematiska orden som hör ihop med de fyra räknesätten.






Kunna använda skriftliga räknemetoder för att göra beräkningar med de fyra
räknesätten.
Veta vad ett primtal respektive sammansatt tal är.
Känna till talsystem från olika kulturer.
Kunna delbarhetsregler för ( 2, 3, 5 och 10).
Kunna faktorisera sammansatta tal ( Rita faktorträd).
Kunna lösa problem. ( Kluringar).
Begrepp
Tal, Siffra, Decimalform, Faktor, Term, Summa, Differens, Produkt
Kvot, Täljare, Nämnare, Avrundning, Primtalsfaktor, Delbarhet,
Sammansatt tal, Överslagsräkning.
Provdatum: 7B Onsdagen den 5/10, 7D Fredagen den 7/10 på kapitel 1
i matematikboken Matte Direkt.
Undervisning
Under detta arbetsområde kommer vi att ha lärarledd undervisning vid Active
Boarden och den vanliga vita tavlan. Du som elev arbetar också med rutinuppgifter i
matematikboken. Ibland har vi gemensamma gruppövningar och parövningar där det
är viktigt att man försöker att ”prata matematik ” dvs förklara muntligt hur man tänker
för någon annan.
Det är viktigt att du tänker på hur du redovisar dina uppgifter i ditt räknehäfte. Försök
att skriva en kort text framför din uträkning som beskriver vad du räknar ut och skriv
också alltid ett svar. Vid uppgifter med flera tankeled skall du tänka på att redovisa
alla tankeled.
Bedömning: Vi kommer att ha ett skriftligt prov vecka 40. På det skriftliga provet
bedöms du hur väl du kan lösa problem, använda och analysera matematiska
begrepp, välja och använda lämpliga metoder samt föra och följa matematiska
resonemang. Det är också viktigt att du försöker delta aktivt då vi har matematiska
diskussioner på lektionerna.
Tips! Om du vill repetera något begrepp så kan du gå in på skolans mattesida ( sök:
Hjälmstamatte) och kolla på undervisningsfilmer som finns upplagda där.
/ Minna Takolander
Download