Lokal pedagogisk planering - Ekbackens skola årskurs: 6 vecka: 18

advertisement
Lokal pedagogisk planering - Ekbackens skola
årskurs: 6 vecka: 18 – 23 nr: 13
Ämne/tema: Matematik
Förmågor som vi
fokuserar på:
-
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för
frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Detta centrala
- Centrala metoder för beräkning med naturliga tal och enkla tal i decimalform med skriftliga
innehåll ska
metoder.
bearbetas:
- Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
- Metoder för enkel ekvationslösning.
- Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
- Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga
måttenheter.
Kunskapskrav för Du kan lösa problemlösningsuppgifter med hjälp av att: rita och prövning.
aktuell period:
Du skriver algebraiska uttryck (t.ex. 2X+4) och löser enkla ekvationer (t.ex. 3X+1=7).
Du omvandlar mellan olika enheter inom längd, vikt, volym och tid.
Bedömning:
Du får möjlighet att visa dina kunskaper på läxförhör, test, diskussioner och i ditt enskilda arbete.
- Hur väl du kan lösa problem med hjälp av olika strategier.
- Hur väl du kan redogöra för dina uträkningar eller lösningar, både skriftligt och muntligt.
- På vilket sätt du deltar i matematiska resonemang.
- Hur du väljer och använder matematiska metoder för att göra beräkningar och löser enkla
rutinuppgifter inom algebra och enhetsomvandling i området mått och mätning.
Arbetsformer:
Du kommer få lära dig hur man räknar ut tal med hjälp av algoritmer. I problemlösning får du lära
dig hur man löser problem med hjälp av prövning och några andra metoder.
Du kommer få fortsätta lära dig mer om algebraiska uttryck och enkel ekvationslösning.
I slutet på perioden är det ett test som tar upp de här momenten, men även de moment du jobbat
med tidigare under läsåret.
Download