LPP 2 Matematik år 5

advertisement
Lokal pedagogisk planering
En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera
elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och
lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga
att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att
eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap (Lgr 11 s.6).
Ämne/tema: Matematik – taluppfattning och tals
användning del 2
Åk: 5-6
Tidsperiod: v.39-43
Följande förmågor ska utvecklas:

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och
metoder,

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa
rutinuppgifter,

Föra och följa matematiska resonemang

Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra
för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Detta centrala innehåll ska bearbetas:

Positionssystemet för tal i decimalform.

Rationella tal och deras egenskaper.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid
överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och
miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
Kunskapskrav/ mål för aktuell period:
Bedömningen fokuserar i vilken grad eleven visar, använder och uttrycker kunskaper om
 betydelsen av siffran 0 i olika tal t.ex. 2,30 ; 2,03 ; 20,3


ett tals storlek, t.ex. att 7 är 10 gånger större än 0,7
i vilka situationer det är lämpligt att använda huvudräkning, överslagsräkning,
skriftliga metoder respektive miniräknare
Bedömningen fokuserar även hur väl eleven
 använder flera fungerande metoder för att utföra beräkningar med naturliga tal och
enkla tal i decimalform
 vid huvudräkning och överslagsräkning använder skriftliga och fungerande metoder
för att utföra beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform
 väljer och använder relevanta räknesätt i olika situationer
 tillämpar de grundläggande räknelagarna …
 använder miniräknare för att utföra beräkningar med naturliga tal och enkla tal i
decimalform samt tolkar svaret även om det innehåller decimaler
 reflekterar över och bedömer svarets rimlighet vid överslagsräkning, huvudräkning,
skriftliga räknemetoder och vid beräkning med miniräknare samt avrundar till hela tal
i vardagssituationer ...
 redovisar med olika uttrycksformer t.ex. med bilder, ord eller matematiska symboler
och växlar mellan dessa
 ställer frågor, framför och bemöter matematiska resonemang om rationella tal,
positionssystemet, rimlighet och skriftliga räknemetoder
Bedömning sker genom att:
Diagnoser, muntliga diskussioner, självskattning och skriftligt test.
Arbetsformer presenteras på veckobreven!
Download