Syfte Arbetet kommer att handla om Du ska

advertisement
Tal
Syfte
1. Problemlösning: formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda
strategier och metoder.
2. Begrepp: använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
3. Metod: välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa
rutinuppgifter.
4. Kommunikation: använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och
redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
5. Resonemang: föra och följa matematiska resonemang.
Arbetet kommer att handla om
-
-
Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning,
huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas
användning i olika situationer.
Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt
värdering av valda strategier och metoder.
Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika
ämnesområden.
Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
Du ska
Kunna följande begrepp
siffra
tal
positionssystem
hela tal
decimal
addition: term, summa
subtraktion: term, differens
multiplikation: faktor,
produkt
division: täljare, nämnare,
kvot
prioriteringsregler
udda tal
jämna tal
Kunna följande metoder
- Addition
- Subtraktion
- Multiplikation
- Division
- Beräkna uttryck enligt prioriteringsreglerna
- (Primtals)faktorisera
- Avrunda
- Överslagsräkna
sammansatta tal
primtal
faktorträd
avrundning
närmevärde
överslagsräkning
Arbetssätt
-
Genomgångar där vi skriver sammanfattningar och gör lösningsexempel i minnesboken.
Eget arbete med lärarguidning med bokens grundkurs (s. 38-67), diagnos (s. 68-69) och
repetitionskurs (s. 70-72) eller fördjupningskurs (s. 73-75).
Olika aktiviteter som spel och lekar för att träna på innehållet.
Problemlösningsuppgifter som löses och diskuteras i grupp.
Skriftligt prov som avslutning på området.
Bedömning
Läraren bedömer hur väl du kan
1.
2.
3.
4.
5.
lösa problem,
använda matematiska begrepp,
välja och använda lämpliga metoder,
kommunicera med det matematiska språket,
föra och följa matematiska resonemang.
Download