Pedagogisk planering Matematik Övertorneå kommun

advertisement
Pedagogisk planering Matematik
Övertorneå kommun
Pedagogisk planering LGR-11 Övertorneå Centralskola och Svanstein centralskola
Ämne: Matematik Årskurs 1
Inledning
I vår undervisning i ämnet matematik arbetar vi med att ge barnen goda matematiska kunskaper,
användbara i vardagen och inom olika ämnesområden. Vi vill att eleverna utvecklar intresse för
matematik och tilltro till sin förmåga. Eleverna ska kunna reflektera, formulera och lösa problem
genom att använda sig av olika metoder och modeller. De ska kunna tolka vardagliga och
matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens
uttrycksformer. Eleverna ges möjlighet att träna på att se mönster, former och samband i
matematiken. De ska utveckla en förtrogenhet kring matematiska begrepp och ges möjlighet att
använda digital teknik.
Mål
Se även momentordning Britt-Louise Theglander (Bilaga 1)
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar
att utveckla sin förmåga att
• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa
rutinuppgifter,
• föra och följa matematiska resonemang, och
• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för
frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Konkretiserade mål åk. 1
Taluppfattning
Du ska kunna
siffrorna 0-9
taluppfattning 0-10
ramsräkna till 100
ordningstalen 1-10
räkna addition och subtraktion inom talområdet 0-100 utan tiotalsövergång e. 34+3 och 75-1,
detta gäller tiotalen exklusive tiotalsövergångar, ex. 50+20, 40-10
positionssystemet, tiotal och ental
Algebra
Du ska
kunna se och göra enkla mönster
träna på likhetstecknets betydelse
Geometri
Du ska
känna till vanliga lägesord
känna till de geometriska figurerna rektangel, kvadrat, cirkel och triangel
träna på att uppskatta, mäta och räkna med storheterna tid (analog, hel och halv) och längd (cm
och m)
träna att se symmetri i enkla bilder och i naturen
Sannolikhet och statistik
Du ska
träna på att göra och läsa av enkla tabeller och diagram
Samband och förändringar
Du ska
kunna dubbelt/hälften
Problemlösning
Du ska
träna på att lösa enkla matematiska problem med hjälp av olika strategier
Undervisning
Vi kommer under läsåret att arbeta med talområdet 0-100. Med praktiskt material tränar eleverna
antal, talföljd och uppdelning av tal (taluppfattning). Eleverna tränar och räknar addition och
subtraktion 0-10 och räknar med hela tiotal i addition och subtraktion. Vi ramsräknar till 100. Vi lär
oss om ental och tiotal och likhetstecknets betydelse. Vi mäter med hela kroppen, gör mönster,
tränar tid och klockan, arbetar med problemlösning, både enskilt och i grupp och arbetar med de
geometriska figurerna. Vi tränar de vanligaste läges- och storleksorden för att öka elevens
rumsuppfattning. Färdighetsträning varvas med samtal och diskussioner, grupparbeten,
”verklighetsmatte” och utomhuslektioner (spel och lekar). Som stöd i undervisningen använder vi
praktiskt material för att öka den matematiska förståelsen och bygga broar mellan det konkreta
och abstrakta tänkandet. Vi använder oss av Britt-Louise Theglanders metod och material.
Bedömning
I ämnet matematik för åk 1 bedöms elevens matematiska färdigheter och förmågor. Detta görs
genom observationer, samtal och diagnoser.
Download