Lpp år 1 Ma kap 4 Talen 9-10

advertisement
Planering år 1
Talen 9-10 (kap 4)
Hur arbetar vi?
Eleverna arbetar laborativt och teoretiskt med matematiken. eleverna får arbeta enskilt, i par och i
grupp. Vi har gemensamma genomgångar för att ge eleverna en förförståelse inför kommande
arbete. Vi använder oss av ett digitalt material.
Tidsperiod
november/december 2014
Vad kommer vi att arbeta med?





Talen 9 och 10 och deras uppdelning.
Termer som fattas (öppen utsaga).
Sambandet mellan addition och subtraktion.
Bildstöd.
Att räkna med pengar.
Syfte
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik
och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin
förmåga att använda matematik i olika sammanhang.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa
problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra
matematiska resonemang.
Mål/förmågor
Eleven ska utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt
värdera valda strategier och metoder.
Eleven ska utveckla sin förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband
mellan begrepp.
Eleven ska utveckla sin förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra
beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Eleven ska utveckla sin förmåga att föra och följa matematiska resonemang.
Eleven ska utveckla sin förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om,
argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Centralt innehåll
Taluppfattning och tals användning
Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att
ange antal och ordning.
Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid
beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.
Algebra
Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
Problemlösning
Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
Kunskapskrav
G
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi
med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda
dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals
inbördes relation samt genom att dela upp tal.
Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när
talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat
talområde.
Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande
sätt.
Bedömning
Eleven ska kunna lösa enkla problem.
Eleven använder sig av de matematiska begreppen i matematiken.
Eleven kan kommunicera matematik.
Eleven kan räkna, rita och skriva talen 9-10.
Eleven kan räkna med pengar.
Hur?
Bedömningen utgår från observationer när eleverna arbetar enskilt, i par och i grupp.
Eleverna gör ett skriftligt prov enskilt efter arbetsområdet.
Tydliggöra målen för elever och vårdnadshavare
LPP läggs ut på Lindöenhetens hemsida.
Eleverna informeras om målen vid arbetsområdets start samt repetition under
veckan/dagen/lektionen.
Download