Förmåga att använda och utveckla kunskaper i matematik

advertisement
Matte
Bedömningsmatris för matematik F-5
Förmåga att använda
och utveckla
kunskaper i
matematik.
Lägre nivå
_____________
Löser enkla
uppgifter av
rutinkaraktär.
Upptäcker mönster
och samband.
Föreslår/prövar lösningar
utifrån upptäckta mönster
och samband.
Reflekterar över och tolkar sina resultat,
bedömer dess rimlighet.
Lyssnar till och
följer andras
förklaringar och
argument.
Prövar andras förklaringar
och argument.
Värderar och tar kritiskt ställning till
matematiska lösningar på problem i
olika sammanhang.
Har faktakunskaper
om matematikens
historiska betydelse
för människan.
Upptäcker skillnader
mellan historisk betydelse
och nutida betydelse för
samhället inom
matematikens olika delar.
Kommer med egna, välgrundade förslag
hur matematiken kan användas som
verktyg vid tex temaplaneringar.
Uttrycker sig i bild,
skriftligt eller
muntligt på sådant
sätt att
lösningsmetoden
kan urskiljas.
Presenterar
lösningsmetoden muntligt
eller skriftligt med hjälp av
det matematiska
symbolspråket och/eller
konkret material.
Presenterar lösningsmetoden klart och
tydligt, så att alla förstår. Ändrar sin
förklaring
för att förhindra oklarheter.
Förmåga att följa,
förstå och pröva
matematiska
resonemang.
Förmåga att reflektera
över matematikens
betydelse för kulturoch samhällsliv.
Förmåga att uttrycka
sina kunskaper i
matematik.
Känner till
symboler, siffror
och tecken från
andra kulturer och
tider.
Högre nivå
Problemlösning
Problemlösning i grupp 4-5
Moment
Samarbete
Deltar ej i samarbetet/ tar över
allt själv.
Kan samarbeta om jag får välja
med vem och vad.
Medverkar till att alla blir delaktiga
och förstår.
Förstår vad som frågas efter.
Gör upp en plan / löser problemet.
Ser tillbaka och kontrollerar resultatet,
ändrar planen om det behövs.
Gör tabell / söker mönster.
Förklarar mönstret, hittar en formel
(med ord eller matematiska symboler).
Visar sin lösning, förklaring
till hur lösningen kom fram
saknas.
Visar sin lösning,
Förklaringen är otydlig och svår
att förstå.
Presenterar sin lösning så att alla
förstår, kan förklara (bevisa) varför
lösningen stämmer.
1
3
Förståelse
Löser problemet genom att
Genomförande rita, använda plockmaterial
m.m.
Redovisning/
2
4
5
6
Generell bedömningsmatris vid problemlösning (OBS denna matris är under bearbetning)
Bedömningen avser
Kvalitativa nivåer
Lägre
Visar någon förståelse vid
I vilken grad eleven visar förståelse vid problemlösning och väljer metoder
problemlösning.
som bara delvis fungerar.
Högre
Förstår problem nästan helt, väljer
metoder som fungerar
Förstår problem och väljer lämpliga
metoder som ibland kan vara
generella.
Löser endast enkla problem eller
visar brister i procedurer och
metoder.
Löser de väsentliga delarna av
problem och använder logiska
resonemang.
Genomför den valda metoden
korrekt och analyserar resultatet.
Redovisningen går delvis att följa
även om det matematiska
språket är torftigt och ibland
felaktigt.
Redovisningen är mestadels klar
och tydlig men kan vara
knapphändig. Det matematiska
språket är acceptabelt men med
vissa brister.
Redovisningen är välstrukturerad,
fullständig och tydlig. Det
matematiska språket är korrekt
och lämpligt.
Förståelse och metod
Kvaliteten på de metoder som
eleven väljer.
Genomförande och
analys
Hur fullständigt och hur väl eleven
löser problem och i vilken mån eleven
använder samband och
generaliseringar.
Kvaliteten på elevens slutsatser,
analyser och reflektioner.
Redovisning och
matematiskt språk
Hur fullständig och hur klar och tydlig
elevens redovisning är.
Hur väl eleven använder matematiskt
språk och representation (figurer,
grafer, diagram).
Download