Taluppfattning och tals användning

advertisement
Taluppfattning och tals användning
Syfte
Genom ämnet matematik ska eleven utveckla kunskaper om och intresse för matematik och
dess användning i vardagen och inom olika ämnesområden.
Eleven ska utveckla förmåga att;



använda matematiska begrepp och samband mellan dessa.
föra och följa matematiska resonemang.
använda matematiska uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra
för beräkningar och slutsatser.
Centralt innehåll
Du ska få undervisning om ;




Naturliga tal och deras egenskaper.
Positionssystemet
Talföljder, tallinjer
Symboler för tal i olika kulturer.
Verktyg
Vi kommer att utveckla kunskaper om taluppfattning genom att;







laborera med tiobasmaterial
använda positionsplattor
utforska tallinjer
spela spel
färdighetsträna enskilt och i par
delta vid gemensamma genomgångar
se film
Förmågor och kunskaper
Du ska utveckla följande förmågor och få kunskaper om;




Hur naturliga tal kan delas upp.
Hur tal används för att ange antal och ordning
Hur positionssystemet kan beskriva naturliga tal
Olika symboler för tal och hur de har utvecklats i olika kulturer
Bedömning
Jag kommer att bedöma din förmåga att;





X
använda matematiska begrepp
beskriva talvärden med hjälp av positionssystemet.
använda och förstå olika symboler för tal
samtala om hur talvärden förändras på tallinjer.
redovisa dina beräkningar och slutsatser.
Download