kunskap trygghet inflytande respekt ansvar

TRYGGHET
KUNSKAP
ANSVAR
INFLYTANDE
RESPEKT
Katarina Södra skolas
regler
Vad händer om jag inte
följer reglerna
Regler för mig som elev på Katarina södra skola
 Jag ska respektera alla människors lika värde och visa det i ord och
handling.
 Jag ska komma i tid till lektionerna och ha med mig det material, som
jag ska använda. Jag ska bidra till arbetsro i klassen.
 Jag ska respektera de rutiner som gäller i olika delar av skolan och
följa de anvisningar som personalen ger mig.
(T ex inte lämna skolgården utan tillstånd, inte ta med saker som kan
skada eller störa andra).
 Jag ska medverka till en god arbetsmiljö, både för mig själv och
andra.
 Jag ska ha min mobiltelefon avstängd under lektion och
fritidsaktivitet. Undantag är om min lärare tillåter mig att använda
den som arbetsredskap.
 Jag ska ta ansvar för att skolans inre och yttre miljö är fin. (T ex
inte klottra eller skräpa ner och jag ska städa efter mig när det
behövs). Jag ska inte utsätta mig själv eller andra för fara. (T ex inte
sparka, slå eller ta stryptag på någon. Inte heller kasta snöboll).
 Jag ska inte ha med mig dyra saker till skolan. Skolan
ersätter inte om de kommer bort eller går sönder.

Vid upprepade försena ankomster får jag ta igen förlorad
undervisningstid.

Om jag stör övriga klassen under lektion kan jag visas ut ur
undervisningslokalen för resten av den av lektionen. (Skollagen)

Om mobiltelefonen/andra föremål stör har min
lärare/fritidslärare enligt skollagen rätt att omhänderta den till
dess att jag går hem för dagen.
Om jag bryter mot övriga regler
1.
Talar någon vuxen med mig om det som hänt.
2. Den vuxna talar med mig och ringer hem till mina föräldrar.
3. Jag får delta i ett möte på skolan tillsammans med mina
föräldrar och skolans personal.
4. Möte i skolan med mig, mina föräldrar, personal och rektor.
Där gör vi en plan för hur jag ska följa reglerna
Dessa regler har tagits fram av personal, elever och föräldrar vid
Katarina Södra skola.