År 9 LPP Kemi
Fröviskolan 7-9
Hållbar utveckling
Konkretiserade mål
Utveckla kunskap om hållbar
utveckling, växthuseffekten,
försurning, ozonhålet, kemisk
jämvikt och försiktighetsprincipen.
Undervisning
Genomgångar
Bedömningssituation
Aktivt och självständigt arbete
under lektionerna.
EPA (Enskilt-Par-Alla)
Diskussioner.
Undersökning
Kunna namnge olika kemiska
föreningar som påverkar luft och
vatten.
Kunna resonera om hur människans
användning av energi och resurser
påverkar miljön.
Kan delta i diskussion som berör
hållbar utveckling och vid diskussion
framföra och bemöta åsikter samt
ställa frågor.
Exit pass
Kunskapskrav E/C/A
Eleven kan samtala om och diskutera
frågor som rör miljö och samhälle och
skiljer då fakta från värderingar och
formulerar ställningstaganden med
enkla/utvecklade/välutvecklade
motiveringar samt beskriver några
tänkbara konsekvenser.
Film
Systematisk undersökning.
Avslutande bedömning
Inlämningsuppgift om
luftföreningar
I diskussion ställer eleven frågor och
framför och bemöter åsikter och
arguument på ett sätt som till viss del
för /för/ fördjupar eller breddar
samt för diskussionerna framåt.
Eleven kan genomföra undersökningar
utifrån givna planeringar eller egna
frågeställningar och jämföra resultatet
med frågeställningarna och drar du
enkla/utvecklade/välutvecklade
slutsatser.
Undervisning
Lektion ett
Kemiböcker, EPA (Enskilt-Parvis-Alla) den globala uppvärmningen, genomgång global uppvärmning och försurning, LPP hållbar utveckling,
övning http://www.wwf.se/avtryck.html och http://www.wwf.se/vrt-arbete/ekologiska-fotavtryck/1127697-ekologiska-fotavtryck
Läs s 205-207. Exit pass.
Lektion två
Arbete och eventuellt redovisning av fördjupningsuppgiftLektion tre
Genomgång av ozonlagret http://www.forskning.se/infact/planetenstartsida, Repetition och genomgång av försurning, systematisk undersökning
odlingsförsök i smågrupper. I mån av tid; arbete med frågor på s 209, korsord med begrepp.
Lektion fyra
Interaktiv övning http://www.tekniskamuseet.se/4.6861868312d7dfb918e80001383.html, arbete med frågor s 209 och korsord,
film världshavens försurning ca 15 min.
Lektion fem
Utvärdera systematisk undersökning. Arbete med frågor s 209 och korsord. Läs s 196-204, arbeta med frågor s 204, avsluta med film
https://www.youtube.com/watch?v=jzSuP_TMFtk.
Lektion sex
Enskild skrivuppgift om ställningstagande utifrån olika aspekter, måste arbeta med den i minst 25 minuter.
Lektion sju
Frågesport om hållbar utveckling, högläsning från ställningstagande uppgifter.
Hela nya kemi direkt boken (tredje upplagan) finns att lyssna på gratis som mp3 fil, använd sökmotor eller nedanstående länk.
http://www.sanomautbildning.se/Laromedel/Grundskolan-6-9/Kemi/Baslaromedel/Kemi-Direkt/Lyssna-mp3-filer/