lpp livets kemi ver 2

advertisement
Lokal Pedagogisk Planering
Livets kemi
Stora organiska ämnen bygger allt liv
Syfte:
Du skall:
• använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor
som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
• genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
• använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska
samband i samhället,
Innehåll:
– Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och
oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
– Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer.
– Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
– Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
– Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i
människokroppen, till exempel matspjälkning.
– Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för
världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
– Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering,
utförande och utvärdering.
Hämtat ur kursplanen för Kemi; LGR 11
Föreläsningar, laborationer, arbetsblad, filmer samt läroboken Spektrum Kemi kap 9,
Livets Kemi.
Bedömning kommer att ske vid arbete på lektioner läxförhör, laborationer samt en
slutuppgift där du ska beskriva ett livsmedel och genomföra en undersökning om ditt
livsmedel innehåller socker, fett och protein. Du skall både planera och genomföra
undersökningen.
För lärare:
Lektion 1.
Innan laborationen trafikljusövning med gammalt prov om livets kemi.
Laboration: Vilket grundämne finns i livsmedlen.
Eleverna skall värma ett antal livsmedelsprodukter för att se vad som händer med dem och
förhoppningsvis dra slutsatsen att det finns kol i maten.
Jag visar en instruktion för laborationen på tavlan och går igenom den med eleverna.
Eleverna är indelade i grupper de genomför och dokumenterar laborationen.
Bedömning och feedback av deras arbete sker under lektionen.
De får en läxa sid 149-155 i kemiboken.
Eleverna får med sig följande fråga att fundera över för att diskutera nästa lektion:
År 1831 beslutades att man skulle plantera ekar till krigsfartyg på Visingsö, efter ca 180 år
var det dags att skörda. Många små plantor hade vuxit upp till stora tunga träd. Tonvis med
trä har bildats. Var kommer materialet till allt detta trä ifrån?
Lektion 2
Diskussion om frågan till eleverna, de får diskutera sina idéer i grupper om 3 till 4 elever.
Och sedan redovisa kort vad de kom fram till.
Repetition av fotosyntesen. Tex en power point
Kan vi tillföra något nytt om ekarnas tillväxt efter genomgången av fotosyntesen.
Om tid finns: Introduktion av kolhydrater tex genom näringspyramid eller kostcirkel.
/Irene Svensson
Download