Förslag på rubriker

advertisement
PEDAGOGISK PLANERING
Arbetsområde: Kemi – Atomer och molekyler
Elevgrupp: år 6
Ansvarig/ansvariga: Daniel Mroczek
Mål från läroplanen Lgr11
Syfte
Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis
ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
o
Använda kunskaper i kemi för att granska information,
kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, hälsa, miljö
och samhälle.
o
Genomföra systematiska undersökningar i kemi.
o
använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och
förklara kemiska samband i naturen och samhället och inuti
människan.
Arbetssätt
o Du deltar i gemensamma genomgångar.
o Du deltar aktivt och säkert vid laborationer.
o Dokumentation av undersökningar med tabeller, bilder och skriftliga
rapporter.
o Du deltar i gemensamma diskussioner i klassen och i grupper.
Bedömning & Utvärdering av arbetsområdet
o Bedömning utifrån lektionsaktivitet.
o Bedömning utifrån aktivitet vid laborationer.
o Skriftlig målkontroll i slutet av arbetsperioden.
Övrig info
o Utdelat material
o Makro Kemi sid. 6-48
Efter avslutat arbetsområde ska du:
Veta vad en atom är och hur den är uppbyggd
Veta att ämnen har olika egenskaper
Veta vad som menas med ett grundämne
Veta kemiska beteckningen på några av de vanligaste grundämnena
samt några vanliga kemiska föreningar (anteckningar från lektionen)
Veta vad som menas med ett kretslopp
Veta skillnader/likheter mellan en molekyl och en kemisk förening
Veta något om atomens historia
Känna till det kemiska symbolspråket
Veta vad temperatur är för något och vad som händer med atomerna
när temperaturen förändras
Känna till de tre olika formerna fast, flytande
och gas samt vad övergångarna mellan dessa former kallas
Kunna redogöra för vattnets kretslopp
Veta vad som menas med en kemisk reaktion
Veta vad luften består utav
Veta varför luften är så viktig för livet på jorden
Veta vad som händer när luften värms upp/kyls ned
Känna till vad som menas med luftföroreningar och veta var de
kommer ifrån och hur de uppstår
Download