Ämnesområden inom kemi (7-9)

advertisement
Ämnesområden inom kemi (7-9)
• Kemiska reaktioner, säkerhet och analytisk kemi
Farosymboler
Atomen
Grundämne, molekyl och kemisk förening
Aggregationstillstånd (fast, flytande, gas och plasma)
Kemiska reaktioner och kretslopp
Separationsmetoder
• Kemisk energi
Energiformer
Aktiveringsenergi
Kemiska reaktioner
Återvinning och miljö
• syror och baser
Indikatorer
pH-värde
Neutralisation
Försurning av sjöar och hav
• Jord, vatten, eld och luft
Luftens innehåll
Växthuseffekt och förbränning
Vattnets egenskaper (densitet, ytspänning, värmekapacitet och lösningsförmåga)
Vattnets kretslopp och vattenrening
Bergarter och mineraler
Bergens kretslopp
Brand och brandfarliga ämnen
Eldtriangeln
• Elektrokemi
Jonföreningar
Reduktion och oxidation
Spänningsserien
Galvaniska element
Elektrolys
• Organisk kemi (kolets kemi)
Kolets egenskaper
Kolväten, alkoholer, karboxylsyror och estrar
Fossila bränslen och biobränslen (förnyelsebara)
Mat och kemisk energi
Download