Organisk kemi, bränslen och miljö

Ht 2015
Namn:___________________
Organisk kemi, bränslen och miljö
Sidor att läsa: 60-62, 66-70, 85, 116-117, 121-136, 140-141, 162-168
plus stenciler.
Denna period kommer du bl.a. få lära dig om:






vad som menas med ett organiskt ämne
olika kolföreningar
vad som sker vid förbränning av organiska ämnen
växthuseffekten; orsaker, följder, åtgärder
fossila bränslen och biobränslen
kolets kretslopp
Du kan visa i vilken grad du behärskar förmågorna:
E
C
A
att använda kemins begrepp, modeller och teorier.
att beskriva och förklara kemiska samband i
naturen och samhället., t.ex. mellan förbränning av
fossila bränslen och växthuseffekten.
att föra resonemang som rör kemiska samband t.ex.
kolets kretslopp.
att använda kunskaper i kemi för att granska
information.
att kommunicera och ta ställning i frågor som rör
teknik, miljö och samhälle.
att genomföra systematiska undersökningar i kemi
Detta visar du genom:



att delta aktivt i diskussioner och resonemang på lektionstid.
att genomföra laborationer och skriva laborationsrapporter.
prov
/Arvid