Microsoft Word document

advertisement
KEMI ÅK 8 – KOLETS KEMI
Detta moment tar upp följande centrala innehåll från lgr 11
Kemin i naturen





Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och
oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom
kemiska reaktioner.
Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer.
Kolatomens kretslopp.
Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
Kemin i vardagen och samhället



Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det
innebär för en hållbar utveckling.
Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter,
kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
Kemins metoder och arbetssätt


Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande
och utvärdering.
Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Uppgifter som eleverna kommer att bedömas på i slutet av momentet:
•
Förklara kolets kretslopp i naturen.
•
Redogöra för var i naturen det finns kolväten och vad de används till.
•
Förklara vilka produkter vi får ut i en fraktionerad destillation och varför kolvätena
kommer i en viss ordning.
•
Redogöra för vilka miljöproblem som finns kring utvinning, transport och förbränning av
olja.
•
Förklara fördelar och nackdelar med biobränslen och fossila bränslen.
•
Hur väl du kopplar dina resultat på laborationen om torrdestillering av trä till teorin i
momentet i din laborationsrapport.
Uppgifter som eleverna förväntas känna till i slutet av momentet:
•
Var finns det kolföreningar?
•
Vad är ett kolväte?
•
Beskriva metanserien från metan till pentan med kolvätets namn, summaformel och
strukturformel.
•
Ge exempel på mättade och omättade kolväten.
•
Ge exempel på hur vi kan använda kolväten som bränslen och hur det påverkar vår miljö.
•
Förklara hur en fraktionerad destillation fungerar.
•
Beskriv kolets kretslopp i naturen.
•
Hur påverkar människan kolets kretslopp?
•
Förklara vilka fördelar och nackdelar det finns med biobränslen och fossila bränslen.
Download