LPP – Hållbar utveckling, årskurs 4-6
Varför ska vi kunna om hållbar utveckling?
Lgr11
Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras
och sedan återgår till naturen
Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och
miljön samt hur de är märkta och bör hanteras
Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på
klimatet.
Människans beroende och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar
utveckling. Ekosystemtjänster, t.ex., nedbrytning, pollinering
Vad ska vi lära oss?
Kunna innebörden av de begreppen som vi ska arbeta med och använda begreppen
Känna till sambandet mellan global uppvärmning och klimatförändringar
Kunna ge exempel på några kretslopp i naturen där växter och djur ingår och förstå
människans påverkan på dessa kretslopp
Kunna ge förslag på hur man själv kan bidra till lägre energikonsumtion.
Kunna ge förslag på hur man själv kan bidra till en mer hållbar matkonsumtion.
Du ska känna till hur kemikalierna kan vara en fara för din hälsa och för miljön
Få en förståelse för hur mycket sopor vi kastar, vad som händer med dem och hur det
påverkar vår miljö
Viktiga begrepp
Ekosystem
Koldioxid
Försurning
Övergödning
Klimat
Växthuseffekten
Naturresurser
Hållbar utveckling
Nedbrytning/pollinering
Luftförorening
Fossila bränslen
Förnybara energikällor
Kemikalier
Biologisk mångfald
återvinning
Bekämpningsmedel
Närodlat
Råvara