LPP kemi och miljö åk 5

advertisement
Planering i Kemi-”kemi och miljö” åk 5
Syfte:
• använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa
och samhälle,
• genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
• använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti
människan.
Centralt innehåll:
Kemin i naturen
• Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser
som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
• Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller
basiskt.
• Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
Kemin i vardagen och samhället
• Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta
och bör hanteras.
Kemins metoder och arbetssätt
• Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
• Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
• Några metoder för att dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
Vad är kemi och när träffar du på kemi i vardagen?
Det ska vi ta reda på.
Planering i Kemi – Kemi och miljö åk 5
Innehåll och undervisning
(vad/hur?)
 Vi läser i grundboken
och löser tillhörande
uppgifter i
aktivitetsboken.
 Vi ser i filmer
 Vi har gemensamma
genomgångar där vi
diskuterar och ställer
och svarar på frågor.
 Vi arbetar praktiskt
med olika laborationer.
 Vi dokumenterar
planerar och
utföranden av
laborationer, och gör
sedan en utvärdering
utifrån den hypotes
Viktiga ord

















Atomer
Baser
Fast
Flytande
Förångas
Gasform
Grundämne
Kemisk förening
Kemisk reaktion
Kompostera
Lösningsmedel
Material
pH-skala
smälta
sortera
syror
utsläpp
Det här ska du kunna
(mål/bedömning)
1. Du ska kunna förklara
atomernas kretslopp och
vad som menas med att
”ingenting” försvinner,
allt finns kvar”.
2. Ge exempel på några
grundämnen.
3. Berätta om ämnets tre
faser.
4. Ge exempel på en kemisk
reaktion
5. Ge exempel på ämnen som
kan lösas i vatten.
6. Ge exempel på några
basiska och sura ämnen.
7. Veta hur männsikan
påverkar miljö med
som ställdes.
 återvinna
 övergödning
Så här visar du att det kan det här
 Genom att vara aktiv och svara på/ställa
frågor.
 Under ”kemilektionerna” har du möjlighet att
visa vad du lärt dig dels genom din insats på
laborationerna, samt genom att vara aktiv vid
diskussioner i klassrummet.
 Vi kommer även att studera dina
dokumetationer.
kemisk ämnen.
8. Ge exempel på hur kemi
kan lösa problem.
9. Berätta vad som händer
med vårt avfall och våra
sopor och ge exempel på
hur vi kan ta hand om
dem.
Förmågor
Kommunikation, ansvar, samarbete, ev kreativitet
 Göra sitt arbete på utsatt tid.
 Använda varje lektionstillfälle på bästa sätt.
Download