LPP Kemi och miljö åk5

advertisement
Syftet med arbetsområdet är att du ska få veta mer om vad kemi är
och vilken kemi vi möter i vardagen. Du ska känna till något om
atomer och grundämnen och ämnens olika egenskaper. Du ska
också veta vad som händer med vårt avfall och hur vi kan ta hand
om det för att minska påverkan på miljön. Du diskuterar kring hur kunskaper inom
kemin har lett till enklare och lättare liv för människan, men också hur människans
kunskaper inom kemin har påverkat samhälle och miljö.
Du ska efter avslutat arbetsområde:
•
•
•
•
Beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet.
Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande
form och gasform
Kunna indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende,
ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
Ha kännedom om vanliga kemikalier i hemmet och samhället.
Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de
är märkta och bör hanteras.
Ha kännedom och kunna förklara materiens kretslopp genom
råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras
och sedan återgår till naturen.
– Det här ska vi göra
•
•
•
Vi läser och granskar information, kommunicerar och tar ställning till. I frågor
som rör kemi.
Vi genomför enklare systematiska undersökningar i kemi, och
använder kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara
kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Bedömning sker regelbundet under arbetets gång.
•
Genom dokumentation av enkla undersökningar med tabeller,
bilder och skriftliga rapporter samt laborationer. Dessa tolkas
och analyseras
•
Prov och läxförhör
Download