Kemi åk 4-6 - Centralt innehåll

advertisement
Kemin i vardagen
och samhället
• Materiens kretslopp
• Matens innehåll och näringsämnenas
betydelse för hälsan
• Matens hållbarhet nu och historiskt
• Vanliga kemikalier i hemmet och
samhället
• Fossila och förnybara bränslen
Kemi åk 4-6 - Centralt innehåll
Kemin och
världsbilden
Kemi åk 4-6 - Centralt innehåll
• Historiska och nutida upptäckter inom
kemiområdet
• Äldre tiders beskrivningar av materiens
uppbyggnad
• Kemins förändring från förr till nu
Från magi och mystik till modern vetenskap
• Olika kulturers beskrivningar och
förklaringar av naturen
Skönlitteratur, myter, konst och äldre tiders
naturvetenskap
• Vattnets egenskaper och kretslopp
• Luftens egenskaper och
sammansättning
• Fotosyntes, förbränning och några
grundläggande kemiska reaktioner
Utseende, ledningsförmåga, löslighet,
brännbarhet, surt eller basiskt
• Indelning av ämnen och material
Övergångar mellan fast form, flytande form
och gasform
• Enkel partikelmodell för materiens
uppbyggnad, kretslopp och
oförstörbarhet
• Partiklars rörelse
Kemin i naturen
Kemi åk 4-6 - Centralt innehåll
Kemi åk 4-6 - Centralt innehåll
Kemins metoder
och arbetssätt
• Systematiska undersökningar
Planering, utförande och utvärdering
• Metoder för att dela upp lösningar och
blandningar i deras olika beståndsdelar
• Dokumentation av undersökningar
Tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter
• Tolkning och granskning av information
Kemi - Förmågorna
använda
kunskaper
beskriva
granska
förklara
kommunicera
använda begrepp
ta ställning
genomföra
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards