MÅL KEMI - Gottsundaylva

advertisement
Atomer och det periodiska systemet, Salter
Kemi åk 9 ht13
Syfte (enl.Lgr 11):
Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla
sin förmåga att



använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i
frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska
samband i samhället, naturen och inuti människan.
Kursens innehåll - mål
Efter kursen ska du känna till och ha förståelse för:
 atomens byggnad och dess partiklar
 begreppen atomnummer, atommassa, formelmassa, mol och beräkningar med dessa
 vad elektronskalen kallas och hur många elektroner de har plats för
 vad valenselektroner är och deras betydelse för kemiska reaktioner
 hur det periodiska systemet är uppbyggt
 kemiska egenskaper för grundämnesfamiljerj som alkalimetaller, halogener, ädelgaser
och ämnen inom dem
 hur joner bildas med namn och laddningstal
 kemiska bindningar som jonbindning, molekylbindning och metallbindning
 vad salter är och hur de kan bildas
 reaktionsformler för saltbildningar
 laborationer inom området
 dokumentation av dessa laborationer
Bedömning:
Lärarna kommer att bedöma på vilket sätt du:
• kan samtala om och diskutera frågor som rör innehållet i kursen
• arbetar utifrån instruktioner och utför laborationer
• jämför dina resultat med frågeställningar, bedömer resultaten och ger förslag på hur
undersökningar eller laborationer kan förbättras
• dokumenterar ditt arbete och redovisar dina resultat
• använder naturvetenskapliga ord och begrepp vid diskussioner eller i skriftliga arbeten
• kopplar samman dina resultat med kemiska samband och modeller
• visar kunskaper om och förståelse för innehållet i kursen
Du visar ovanstående vid lektioner (laborationer, muntliga diskussioner, genomgångar och
liknande) samt vid inlämnande av en skriftlig laborationsrapport och ett skriftligt prov på
området.
Download