Flerspråkiga barn i förskolan
Riktlinjer och organisation
NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING
Inledning
Dessa riktlinjer är i första hand tänkta att fungera som ett stöd i det pedagogiska arbetet på förskolan. De har tagits fram i ett
utvecklingsarbete kring de flerspråkiga barnen i stadsdelen under 2008 och 2009. Riktlinjerna ska även användas som underlag för
information till föräldrar.
Norrmalms förskolor strävar efter att bygga en hållbar organisation för att stödja de flerspråkiga barnens språkutveckling i såväl
svenska som det egna modersmålet. Arbetet ska vara väl förankrat i organisationens alla led och ha en tydlig koppling till aktuell
forskning. Målsättningen är att alla förskollärare och barnskötare ska vara väl insatta i riktlinjerna för ett språkutvecklande
arbetssätt där dialogen mellan föräldrar och förskollärare/barnskötare är central.
Det pedagogiska arbetet ska utgå från ett interkulturellt förhållningssätt där alla språk och kulturer ses som en tillgång som ger
möjligheter och berikar varandra.
I dagens globaliserade samhälle är det många barn och vuxna som använder sig av och har tillgång till flera språk. Flerspråkiga barn
återfinns i så gott som alla grupper i dagens förskola vilket innebär att det är viktigt och nödvändigt att utveckla arbetet med flerspråkighet, mångfald och identitetsutveckling i enlighet med förskolans läroplan (Lpfö 98).
3
Vad menas med modersmålsstöd?
Med modersmålsstöd avses stöd för att barn med ett annat modersmål än svenska ska kunna behålla och fortsätta att utveckla
sitt modersmål.
Modersmålsstöd omfattar flera olika delar:
•
•
•
•
Dialog med föräldrar kring barnets språksituation och språkutveckling utifrån ett flerspråkigt perspektiv
En positiv attityd hos personalen till barn med ett annat modersmål än svenska
Synliggörande av flerspråkighet i förskolans verksamhet och i den pedagogiska miljön
Synliggörande av barnets förmågor och kompetens i ett flerspråkigt perspektiv
Modersmålsstöd kan organiseras på olika sätt:
• Modersmålsstöd i lekgrupp tillsammans med barn med samma modersmål
• Modersmålsstöd med flerspråkig förskollärare/barnskötare/modersmålspedagog
Modersmålsstödet är inte språkundervisning utan ett stöd och ett komplement för modersmålets fortsatta utveckling.
Formerna och modellerna varierar utifrån behov och organisation, där varje förskolechef ansvarar för utformningen och
genomförandet.
Kriterier för modersmålsstöd för flerspråkiga barn inom Norrmalms förskolor är att språket används som huvudsakligt språk
av minst en förälder i kommunikationen med barnet och att språket används aktivt i hemmet.
4
Modersmålsstöd i praktiken
Så här stödjer vi flerspråkiga barn i Norrmalms förskolor:
• Personalen på våra förskolor har en positiv attityd till flerspråkighet hos barn och vuxna, såväl föräldrar som personal.
Flerspråkighet och mångfald ses som en tillgång.
• Alla förskollärare och barnskötare inom Norrmalms förskolor får möjlighet att utveckla kunskap kring flerspråkighet, modersmålsutveckling, andraspråksutveckling och språkutvecklande arbetssätt.
• Flerspråkiga förskollärare och barnskötare i Norrmalms förskolor uppmuntras att använda och synliggöra sin flerspråkiga och
interkulturella kompetens.
• Modersmålstödet ska, liksom övrig verksamhet inom Norrmalms förskolor, utgå från skollagen, förskolans läroplan (Lpfö 98),
Stockholms stads förskoleplan och en barnsyn som synliggör barnets kompetens och förmågor.
• I förskolans verksamhet synliggör vi flerspråkighet och kulturell mångfald i pedagogisk dokumentation, genom bilder, material,
skriftspråk, musik, böcker och föremål som representerar alla barns språk och kulturer.
• Vid inskolning får alla nya föräldrar frågan om vilket/vilka språk som talas i familjen.
• Förskolepersonalen informerar föräldrar om fördelarna och betydelsen av att bevara och utveckla modersmålet samt fördelarna
med flerspråkighet. Flerspråkiga familjer får också häftet ”Två språk eller flera - råd till flerspråkiga familjer”.
• Förskolläraren ansvarar för att ett första samtal kring språkdomäner sker i dialog med förälder i samband med inskolning och
att uppföljning sker regelbundet vid utvecklingssamtal.
• Vi uppmuntrar och underlättar för familjer med samma modersmål att knyta kontakt med varandra.
• Vi använder vid behov tolk för att underlätta kommunikationen vid exempelvis utvecklingssamtal och föräldramöten.
6
• Modersmålsstödet kan organiseras på olika sätt utifrån behov och möjligheter, t.ex. genom ”lekgrupper” där barnen får möjlighet
att utveckla modersmålet genom lek med andra barn med samma modersmål.
• I första hand ska modersmålsstödet ges av flerspråkiga förskollärare/barnskötare inom vår organistation i barngruppen,
förskolan eller i stadsdelen eftersom det är av stor betydelse att synliggöra flerspråkig kompetens bland personal som en
tillgång för verksamheten och som en förebild för barnen.
• Modersmålstöd i lekgrupp eller liknande ges regelbundet varje eller varannan vecka.
Former för modersmålstöd - utifrån barngruppen
Barngruppens sammansättning och fördelningen av flerspråkiga barn varierar i olika grupper. Det innebär att det kommer att finnas olika former
för modersmålsstödet.
Flera flerspråkiga barn
med samma modersmål i
förskolan
Flera flerspråkiga barn
med samma modersmål i
enheten /stadsdelen
Barnen uppmuntras att
använda sitt modersmål när de
kommunicerar med varandra.
Förskolans verksamhet stödjer
utveckling av lekspråk på flera
språk.
Möten mellan de flerspråkiga
barnen organiseras inom
förskolans verksamhet, t.ex
genom lekgrupper.
Flera flerspråkiga barn med
olika modersmål på
förskolan
Modersmålet synliggörs i
förskolans verksamhet genom
text, bilder, föremål och i
pedagogisk dokumentation.
• Personalen uppmuntrar barnen att använda sitt modersmål när de kommunicerar med varandra
• Personalen stödjer utveckling av lekspråk på modersmålet och det svenska språket
• Personalen samarbetar med föräldrarna för att synliggöra modersmålet i förskolan
8
Ett flerspråkigt barn på
förskolan
Modersmålet synliggörs i
förskolans verksamhet genom
text, bilder, föremål och i
pedagogisk dokumentation.
Former för modersmålstöd – utifrån organisation och tillgången på flerspråkig förskollärare/barnskötare och
extern modersmålspedagog.
Olika former finns för organisation av modersmålsstöd inom Norrmalms förskolor för att stödja flerspråkig utveckling, lärande, flerkulturell
identitet och mångfald.
Tvåspråkig
förskola
Flerspråkig
fsk/bsk* på
avdelningen
Flerspråkig
fsk/bsk* i
förskolan
Flerspråkig
fsk/bsk* inom
enheten
Ambulerande
modersmålspedagog
Ingen flerspråkig fsk/
bsk* eller modersmålspedagog
På förskolan finns barn
och fsk/bsk med svenska
som modersmål samt barn
och fsk/bsk med ett annat
modersmål.
(alt tvåspråkiga fsk/bsk).
En tvåspråkig miljö som
stödjer modersmålet och
det svenska språket hos
det flerspråkiga barnet
samt fungerar språkligt
berikande för barn med
svenska som modersmål.
Flerspråkig fsk/bsk
stödjer barnets
modersmål och flerkulturella identitetsutveckling.
All personal har
ansvar för att synliggöra mångfald och
flerspråkighet.
Flerspråkig fsk/
bsk stödjer barnets
modersmål och flerkulturella identitetsutveckling.
All personal har
ansvar för att synliggöra mångfald och
flerspråkighet.
Flerspråkig fsk/bsk
stödjer barnets
modersmål och flerkulturella identitetsutveckling.
All personal har
ansvar för att synliggöra mångfald och
flerspråkighet.
Ambulerande
modersmålspedagog
stödjer barnets
modersmål och
flerkulturella
idetitetsutveckling.
All personal har
ansvar för att synliggöra mångfald och
flerspråkighet.
Ordinarie personal
är positiva till barnets
modersmål. De lyfter
fram barnets flerspråkiga kompetens,
synliggör modersmålet
i förskolan och stödjer
flerkulturell identitetsutveckling.
All personal har
ansvar för att synliggöra mångfald och
flerspråkighet.
* förskollärare/barnskötare
• Samarbete och dialog mellan föräldrar och förskola kring barnets flerspråkiga utveckling
• Förskolan ansvarar för att delge föräldrarna betydelsen av att bevara och utveckla modersmålet samt flerspråkighetens fördelar
• Förskolans verksamhet genomsyras av en positiv attityd till flerspråkighet och mångfald och stödjer flerkulturell identitetsutveckling.
9
Vad säger våra styrdokument?
”Förskolan ska tillsammans med föräldrarna lägga grunden till flerspråkighet hos barn med annat modersmål än svenska.
Det innebär att aktivt stödja modersmålet och att utveckla svenska språket inom ramen för förskolans ordinarie verksamhet.
Utgångspunkten är en kartläggning och en analys av barnets språksituation som grund för den pedagogiska verksamheten.
Dialogen med föräldrarna är av stor vikt och utgår ifrån modersmålets centrala roll för barnets hela språkutveckling.”
“Olikheterna är en tillgång i det pedagogiska arbetet. Medarbetarnas förhållningssätt och kunskap om ett interkulturellt arbetssätt
är viktigt för att förskolan ska kunna bidra till att barn med utländsk bakgrund ska få stöd att utveckla flerkulturell tillhörighet.”
”Förskoleplan för Stockholms stad 2009”
I varje förskola där det finns barn med annat modersmål än svenska eller som hör till någon av de nationella minoriteterna ska
aktiviteter, arbetssätt, miljö och material anpassas efter barnens behov. Särskilda åtgärder som tvåspråkig personal, lärare i
modersmålsstöd, kulturstödjare m.m. kan vara viktiga komplement. Även barnens föräldrar är en viktig tillgång och resurs för
förskolan i detta avseende.”
”Förslag till ny skollag Ds 2009:25 s 411”
”Förskolan skall sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet samt sin
förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.”
”Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger
i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett
liv i ett alltmer internationaliserat samhälle.”
”Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kulturer skall bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå
och leva sig in i andras villkor och värderingar. Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn
med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet.”
”Lpfö 98, 2005”
11
Riktlinjerna har arbetats fram av projektledare Christina Turén i samarbete med en referensgrupp
bestående av förskolechefer, pedagoger och samordnare på Norrmalms stadsdelsförvaltning.
Kontakta våra förskolechefer om du har frågor om flerspråkighet i förskolan.
Du hittar kontaktuppgifter till dem på www.stockholm.se/jamfor
NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING
Besöksadress:Tulegatan 13
103 62 STOCKHOLM
Telefon: 08 - 508 09 000
Foto: Yanan Li, Cathrine Bauhn sid 2
Grafisk form: Erica Olsson
Tryck: Federativ Tryckeri AB
Upplaga: 2000 exemplar
September 2009
www.stockholm.se/norrmalm