Migration och hälsa: nuvarande kunskap

advertisement
1
KARTLÄGGNING AV NYANLÄNDAS HÄLSA
FORSKNINGSBASERAD STÖDPLATTFORM FÖR MIGRATION OCH HÄLSA
Slobodan Zdravkovic, Malmö högskola
Samhällsorientering och Hälsokommunikation, Stockholm 3 juni 2015
» "att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för
hela befolkningen". (Källa: Folkhälsomyndigheten)
» Hälsans bestämningsfaktorer
˃
˃
˃
˃
˃
˃
˃
Delaktighet och inflytande i samhället
Ekonomiska och sociala förutsättningar
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Fysisk aktivitet
Matvanor och livsmedel
.........................................
Totalt 11 målområden (Källa: Folkhälsomyndigheten)
2
» Vad vet och vad behöver vi lära oss?
˃ Hur ser hälsosituationen ut i landet och i region Skåne?
˃ Hur ser hälsosituationen ut för utlandsfödda svensktalande?
˃ Hur är hälsosituationen bland nyanlända flyktingar?
˃ Vilka specifika hälso-och hälsorelaterade frågor är obesvarade hos
nyanlända?
˃ Vilka specifika behov har de nyanlända i regionen?
˃ Hur kan ny kunskap om hälso- och hälsorelaterade frågor bland
nyanlända sättas i ett migrationssammanhang?
˃ ……………………………………..
3
»
»
Figur 3.3. Andel män och kvinnor som uppgett att de ”mår bra” eller ”mycket bra” fördelat på
födelseland i Folkhälsoenkät Skåne 2000, 2004, 2008 och 2012. Född i Sverige=Sverige; Född i övriga
Norden=Övr Norden; Född i Övriga Europa=Övr Europa; Född utanför Europa=Utanför Europa.
Källa: Folkhälsorapport i Skåne 2013 - en undersökning om vuxnas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa
4
» Syfte
˃ Att ge en väl underbyggd bild av hälsoläget bland nyanlända flyktingar
som omfattas av etableringslagen.
» Mål
˃ Att öka kompetensen hos etableringshandläggare i hälsofrågor.
˃ Att öka kompetensen hos vårdgivare för specifika hälsobehov bland
nyanlända.
˃ Att leda till metodutveckling inom hälsokommunikation.
˃ Att identifiera hälsorelaterade hinder till etablering och
arbetsmarknadsinsatser.
˃ Att på ett tidigt stadium i etableringsprocessen identifiera
behovsanpassade insatser.
˃ Att möjliggöra för evaluering av redan implementerade riktlinjer och
insatser.
5
» Metod
˃ Regional undersökning.
˃ Alla vuxna nyanlända som omfattas av etableringslagen.
˃ Mätinstrumentets specifika frågor:
+ Självskattad hälsa, sjukdomar, läkemedelsanvändning, förändring i hälsa,
möjlighet till att påverka sin egen hälsa, sociala relationer ……………….
+ Enkät översatt till fyra språk.
– arabiska, dari, pashto och somaliska.
+ Layout anpassat efter språk.
6
» Metod
˃ Enkät
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Bakgrundsfrågor
Hälsa, Sömn och välbefinnande, Tandhälsa
Levnadsvanor, Narkotika
Sociala relationer, Trygghet och utsatthet
Förtroende för samhällsinstitutioner
Arbete, sysselsättning och ekonomi
Hem, hushåll och boendemiljö
Livskvalitet, Vårdutnyttjande
Smittsamma sjukdomar och preventivmedel
Frågor om hälsoinformation
7
» Metod
˃ Pågående undersökning.
+ Datainsamlingsstart 2015-02-13.
˃ Utdelning av enkäter i samband med samhällsorientering.
+ Information om undersökningen ges på modersmålet.
˃ Insamlingsperiod 1 år.
+ Förväntat antal att bjudas in till att delta.
+ Pilotstudie genomförd innan datainsamlingens start.
˃ Inskickade enkäter fram till och med 2015-06-01 uppgår till 233.
+ 142 inskannade enkäter på arabiska.
˃ Samarbete mellan Malmö högskola, Region Skåne,
Arbetsförmedlingen, Lunds universitet och Länsstyrelsen i Skåne.
8
» Kartläggning av nyanländas hälsa
˃ Kan bidra till att underlätta för Arbetsförmedlingen och hälso- och
sjukvården att på ett tidigt stadium möta nyanländas behov.
˃ Ger arbetsförmedlingen redskap att anpassa sina insatser efter
individens förutsättningar.
˃ Kan utgöra en grund för uppföljning både vad gäller hälsa och
etablering på arbetsmarknaden.
˃ Kan utgöra en grund för utveckling av hälsokommunikation.
˃ Kan fylla behovet av att utvärdera tidigare och utveckla nya
hälsofrämjande insatser.
˃ Kan initieras på nationell nivå.
9
Download