Direktiv hälsa - Länsstyrelserna

advertisement
Direktiv Hälsa: Uppdragets huvudfokus är att förkorta den nyanländes väg till etablering
genom att skapa en bättre samordning av hälso- och sjukvårds samt rehabiliteringsinsatser i
Stockholms län.
Regionalt samråd för etablerings- och flyktingfrågor
Stockholms län ska vara ett föredöme när det gäller mottagandet av nyanlända. Det är
väsentligt av flera skäl. De humanitära skälen är de viktigaste. Vår region är idag också hela
Sveriges tillväxtmotor. Nästan en fjärdedel av landets totala arbetsmarknad finns här. Vi
behöver ta tillvara regionens arbetskraft. Därför är det viktigt att vi också kan erbjuda det
bästa mottagandet av nyanlända som önskar bo och arbeta i vårt län.
Bakgrund
En viktig uppgift för länets kommuner, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Landstinget,
Försäkringskassan och Migrationsverket är att gemensamt skapa goda förutsättningar för
mottagande och etablering av nyanlända individer. För fortsatt och fördjupad samverkan samt för
utveckling av frågor kring etablering och introduktion av flyktingar samt övriga nyanlända har en
länsövergripande samarbetsorganisation bildats i Stockholms län. Organisationen består av en
samrådsgrupp och en beredningsgrupp. Vid samrådsgruppens första möte identifierades fyra
områden med förbättrings-potential och det beslöts att arbetet skulle utgå ifrån dessa
identifierade områden; utbildnings- och insatskedjan, hälsofrågor, bosättning och ersättningar.
Problembeskrivning
Aktörer:
Arbetsförmedlingen, kommunerna, Landstinget och Försäkringskassan har i uppgift att stödja
den nyanländes väg till etablering i samhället vilket också inbegriper insatser som avser att
förebygga och behandla ohälsa och tidigt identifiera funktionsnedsättning. Respektive aktörs
uppdrag och roll är styrt av regelverk, förordningar och lagar. Olika aktörers ordinarie ansvar att
anordna medicinska, sociala och arbetslivsinriktade insatser gäller.
Landstingets uppdrag är att ge vård på lika villkor till alla samt erbjuda hälsoundersökningar till
asylsökande och vissa anhöriga. Landstinget ska också bidra med underlag för att bedöma
individers prestationsförmåga.
Nyanlända med nedsatt prestationsförmåga kan ha behov av ekonomiskt bistånd. Genom
socialtjänstlagen ansvarar kommunen för dessa nyanländas behov av ekonomiskt bistånd om inte
behovet kan tillgodoses på annat sätt.
Arbetsförmedlingen ska som samordnande myndighet, tillsammans med individen och utifrån
underlag från hälso- sjukvården, fastställa en etableringsplan med individuellt anpassade insatser
och omfattning. Av planen ska eventuella behov av rehabilitering framgå och även vilken
myndighet/aktör som är ansvarig för genomförandet.
Problem:
Olika aktörers ansvar för hälsofrämjande insatser till individer som omfattas av
etableringsuppdraget kräver samverkan. Individens behov och olika aktörers uppdrag kan leda
till svårigheter att planera, brister i utförandet, oklarheter för individen, ofullständiga insatser.
Viktigt är att individens behov och möjligheter styr processen och inte respektive myndigheters
för sammanhanget egna processer.
Uppdraget
Arbetsgruppens uppgift är att kartlägga ansvar och insatser samt identifiera och vid behov ge
förslag på åtgärder inom hälsoområdet. Detta sker genom att gruppen:

Definierar området
•
Tar fram en översiktlig processkarta där myndigheternas olika ansvar och roller framgår.

Identifierar de delar i processen där svårigheter i samarbetet och samordningen mellan
kommun, landsting, Migrationsverk, Försäkringskassan och Arbetsförmedling kan uppstå

Föreslår lösningar där individens behov och önskemål tas tillvara

Tar fram ett förslag på en regional viljeinriktning för hur dessa processer ska fungera
Avgränsningar i uppdraget:
 Svårigheterna och möjligheterna i samarbetet identifieras med kort problembeskrivning
samt förslag på möjliga lösningar.
 Förslag på delar i kedjan där samarbete kan utvecklas, beskrivs kort
Uppdragsgivare
Uppdragsgivare är det regionala samrådet för etablerings- och flyktingfrågor. Medlemmar i
samrådet är Arbetsförmedlingen (ordförande), Försäkringskassan, Stockholms stad, Sundbybergs
kommun och Södertälje kommun, Södertörns strateg samt Norrorts strateg, Kommunförbundet
Stockholms län (KSL), Länsstyrelsen, Migrationsverket och Stockholms läns landsting (SLL).
Uppdraget har beretts av Beredningsgruppen i vilken ingår Arbetsförmedlingen, KSL,
Länsstyrelsen och SLL.
Bemanning
En arbetsgrupp bildas med 2 representanter från kommunerna, 2-3 från Arbetsförmedlingen, 2-4
från Stockholms läns landsting, 1 från Försäkringskassan, 1 från Länsstyrelsen och 1 från
Migrationsverket. Ordförande (sammankallande och ansvarig för rapportering) i gruppen är SLL.
Arbetsgruppen är fri att ta in ytterligare stöd och kompetens.
Rapportering och uppföljning
Arbetsgruppen rapporterar enligt följande:
 Tid och aktivitetsplan till beredningsgruppen den 30 januari 2013
 Kortare skriftlig sammanfattning till det regionala samrådets möte (genom
beredningsgruppen) den 6 mars 2013
 Muntlig regelbunden rapportering till beredningsgruppens och samrådsgruppens möten
 Uppdraget skall vara slutfört och presenteras på samrådet i september 2013
Kontakt
[email protected]
[email protected]
Christina[email protected]
[email protected]
Tfn: 010 – 487 05 97
Tfn: 070 – 975 03 25
Tfn: 073 - 917 94 19
Tfn: 08- 12 31 34 43
Download